Pressmeddelande 7.12.2005

Forsknings- och utvecklingsutgifterna ökar långsamt

För forskning och produktutveckling användes närmare 5,3 miljarder euro år 2004. FoU-utgifterna ökade med fem procent, medan ökningen år 2003 var omkring 4 procent. Utgifterna steg med 250 miljoner euro från året innan. Fastän FoU-utgifterna inom företagssektorn ökade mest, dvs. med över 150 miljoner, minskade företagens andel av FoU-utgifterna något, till 70 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004 (ung. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2004).

Ökningen var störst i högskolorna, där forskningsutgifterna steg med 8 procent och utgifterna överskred gränsen på en miljard euro. Högskolesektorns andel av alla forskningsutgifter är nu en femtedel, från år 2000 har andelen stigit med 2 procentenheter. Den övriga offentliga sektorns FoU-utgifter steg igen till samma nivå som år 2002, efter nedgången föregående år.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 3,5 procent. Finlands satsningar på forskning ökade inte nämnvärt från föregående år. Också ökningen av FoU-utgifterna för år 2005 uppskattas vara rätt så långsam och BNP-andelen bedöms ligga på samma nivå som föregående år.

I Finland är FoU-utgifternas andel av BNP fortfarande bland de högsta i världen i den internationella jämförelsen, bara Israel (4,9 %) och Sverige (4,0 %) ligger före. År 2003 användes 1,9 procent av bruttonationalprodukten för hela det nuvarande EU-området för forskning och utveckling. Japan (3,2 %) och Förenta staterna (2,6 %) har en högre FoU-intensitet än EU-området.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten 1998-2004 samt uppskattning för 2005

År Företag Offentliga sektorn** Högskolesektorn*** Totalt FoU-utgifternas
BNP-andel****
mn euro % mn euro % mn euro % mn euro %
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,86
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,21
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,38
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,38
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,43
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,48
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,51
2005* 3 770,3 70,0 538,4 10,1 1 079,7 20,0 5 388,4 3,52

*      Uppskattning på basis av enkätsvar och övriga kalkyler
**     inkl. den privata icke-vinstsyftande verksamheten
***   inkl. yrkeshögskolor fr.o.m. år 1999
**** BNP 2003 och 2004 Statistikcentralens förhandsuppgifter, 2005 finansministeriets uppskattning

Två av tre FoU-personer är forskare

År 2004 arbetade totalt 76 700 personer inom forsknings- och utvecklingsuppgifter (FoU), vilket är drygt ett par procent mer än året innan. Antalet personer ökade med 1 900 från föregående år.

I uppgifterna för år 2004 är FoU-personalen för första gången indelad i forskare och produktutvecklingsingenjörer samt övrig FoU-personal. Av FoU-personalen var två tredjedelar forskare och produktutvecklingsingenjörer, den resterande tredjedelen hade närmast sakkunnig- eller stöduppgifter. Andelen forskare var givetvis störst inom högskolesektorn, dvs. 72 procent av FoU-personalen. Inom den offentliga sektorn och i dess stora forskningsinstitut var forskarnas andel mindre, dvs. 55 procent. I företagen var två tredjedelar av FoU-personalen forskare eller produktutvecklingsingenjörer.

Källa: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004 (ung. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2004). Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi