Pressmeddelande 15.12.2005

Informations- och kommunikationsteknik används mindre i Finland än i övriga Norden

I de nordiska länderna använde nästan fyra av fem 16-74-åringar Internet under våren 2005. Vanligast var användningen av Internet på Island, där 86 procent av befolkning använde Internet och näst vanligast i Sverige, där siffran var 81 procent. Av finländarna använde bara 73 procent Internet, dvs. minst i Norden. Uppgifterna framgår av Nordiska ministerrådets och de nordiska statistikbyråernas publikation "Nordic Information Society Statistics 2005".

På Island hade över 80 procent av hushållen en Internetförbindelse i hemmet, i Finland drygt hälften. Bredband fanns det redan i nästan två hushåll av tre på Island och i omkring hälften av hushållen i Danmark, men i Finland bara i drygt en tredjedel.

Internetförbindelse och bredband i hemmen våren 2005,
procent av hushållen

Under början av år 2004 använde 63-77 procent av de 16-74-åriga nordborna Internet regelbundet, dvs. minst varje vecka. Nordborna använde Internet klart mer än vad som var fallet i EU-länderna i genomsnitt: i EU-15-länderna använde 41 procent av befolkningen regelbundet Internet och i EU-25-länderna 38 procent. Island hade flest aktiva Internetanvändare, Sverige näst flest. Finland hade den minsta andelen användare av de nordiska länderna, dvs. 63 procent. Särskilt äldre personer i Finland använde Internet klart mindre än i övriga Norden.

I Norden hade nästan alla företag med över 10 anställda Internet. Andelen företag som hade hemsidor varierade från 84 procent i Sverige till 66 procent i Norge. I Finland hade 76 procent av företagen hemsidor. Företagens Internethandel är ännu inte särskilt omfattande. I Danmark sålde 35 procent av företagen produkter och tjänster på sina webbsidor, men i Finland var andelen 18 procent.

Finländarna sörjer inte för datasäkerheten i sina hemdatorer lika väl som övriga nordbor. I Finland hade under 70 procent av Internetanvändarna i hemmen ett antivirusprogram, medan andelen i övriga Norden var omkring 90 procent. Däremot var datasäkerheten i finländska företag god: 99 procent av de företag som använde Internet hade ett antivirusprogram.

Informations- och kommunikationsteknik sysselsätter många i Finland och Sverige

I Finland har produkterna och tjänsterna inom informations- och kommunikationsteknik en betydande ställning: av alla sysselsatta inom den privata sektorn arbetade något under en tiondedel, dvs.
109 000 personer, inom dessa näringsgrenar år 2003. I Sverige var andelen sysselsatta nästan lika stor, men i övriga Norden klart mindre.

Av hela varuexporten var andelen produkter inom informations- och kommunikationsteknik störst i Finland, något under en femtedel av hela varuexportvärdet år 2004. I det andra stora tillverkarlandet, i Sverige, var andelen 12 procent. I Finland och Sverige visade handelsbalansen för dessa produkter ett överskott, medan den i de övriga nordiska länderna visade ett underskott.

Källa: Nordic Information Society Statistics 2005. Nordic Council of Ministers, Statistics Denmark, Statistics Finland, Statistics Iceland, Statistics Norway, Statistics Sweden.

Förfrågningar: Lea Parjo (09) 1734 3521

Ansvarig statstikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Publikationen finns på adressen http://tilastokeskus.fi/tk/yr/tietoyhteiskunta/index.html
Samtidigt utger Nordiska ministerrådet och statistikbyråerna i de 11 östersjöländerna också en gemensam publikation, "Indicators for the Information Society in the Baltic Region 2005". Publikationen med anknytande tabelldel finns på adressen:
www.dst.dk/it