Pressmeddelande 15.2.2005

Totalproduktionen ökade i december

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i december med 0,9 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar tillväxt för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 1995-2004, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 5,9 procent från december år 2003

I december 2004 ökade volymen av totalproduktionen med 5,9 procent jämfört med december året innan. Alla andra av de sex huvudnäringarna inom månadsgrafen ökade förutom primärproduktionen. I december 2004 fanns det en arbetsdag mer än i motsvarande månad året innan. Arbetsdagskorrigerat ökade totalproduktionen med 5,1 procent från året innan.

Industriproduktionen ökade med 12,6 procent från december 2003. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med 28 procent och produktionsvolymerna för hela metallindustrin med något under 19 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 13 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin ökade med något under 5 procent och energiförsörjningen med något under 3 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med närmare 8 procent. Bilhandeln och partihandeln ökade med 8 procent och detaljhandeln med 6 procent.

Volymen av primärproduktionen minskade med 3 procent från december 2003. Köttproduktionen ökade med 5 procent och mjölkproduktionen minskade med 3 procent. Avverkningsvolymen var på samma nivå som i december året innan.

Samfärdselns tillväxt var 7 procent. Byggverksamheten ökade med 2 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna var något under 3 procent större än i december 2003.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Ökad totalproduktion under fjärde kvartalet

Den säsongrensade och kalenderkorrigerade (arbets- och handelsdagskorrigering) totalproduktionen uppskattas under det fjärde kvartalet år 2004 ha ökat med omkring 4,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Granskat enligt de ursprungliga produktionsvolymerna uppskattas förändringen från motsvarande kvartal året innan vara omkring 4,3 procent. Från föregående kvartal uppskattas den säsongrensade totalproduktionen ha ökat med en procent. Kvartalsräkenskaperna och de preliminära nationalräkenskaperna med mera omfattande uppgifter om bnp utges 28.2.2005.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2004, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667