Pressmeddelande 28.2.2006

Kommunernas budgeter visar tecken på bättre ekonomiskt läge

Enligt budgeterna ser kommunernas ekonomiska läge lite ljusare ut i år än tidigare år. Kommunerna förväntar sig att skatteinkomsterna och statsandelarna skall öka snabbare än verksamhetsutgifterna. Lånestocken förväntas dock fortsätta att öka i oroväckande takt. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas budgeter 2006.

År 2006 uppskattar kommunerna få 14,8 miljarder euro i skatteinkomster och 5,4 miljarder euro i statsandelar. Enligt de bokslutsprognoser som i januari samlats in av kommunerna i fasta Finland var motsvarande siffror 14,2 och 5,0 miljarder euro år 2005. Om beräkningarna går i uppfyllelse skulle den skattefinansiering som kommunerna får öka med sammanlagt 1,0 miljarder euro från året innan. Då kommunernas verksamhetsbidrag samtidigt uppskattas minska en aning långsammare än föregående år är kommunernas sammanlagda årsbidrag ungefär 120 miljoner euro större än år 2005.

Enligt budgetuppgifterna uppgår kommunernas och kommunernas affärsverks sammanlagda årsbidrag till 1 169 miljoner euro i år. I budgeterna år 2005 var årsbidraget bara 840 miljoner euro, men i bokslutsprognoserna 1 047 miljoner euro. Totalt 90 kommuner uppskattade att deras årsbidrag blir negativt i år. Detta innebär att deras verksamhets- och finansiella intäkter inte räcker till för att täcka verksamhetsutgifterna och de finansiella utgifterna. Enligt budgeterna var antalet sådana kommuner 157 och enligt bokslutsprognoserna 139 år 2005.

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgår enligt budgeterna till omkring 1,4 miljarder euro. Årsbidraget räcker till för att täcka 81 procent av avskrivningarna. Detta är 22 procentenheter mer än i fjolårets budgeter och 7 procentenheter mer än i bokslutsprognoserna.

I år har kommunerna och kommunala affärsverk reserverat 3,0 miljarder euro för investeringar, dvs. omkring 0,3 miljarder mer än året innan. En stor del av investeringarna finansieras med upplåning. Om den utveckling som förutspåtts i budgeterna sker ökar kommunernas långfristiga lån i år åter med ungefär en miljard euro.

Uppgifter om kommunernas och kommunala affärsverks budgeter 2001-2006 och bokslutsprognos 2005, miljoner euro

  Budget 2001 Budget 2002 Budget 2003 Budget 2004 Budget 2005 Boksluts- prognos 20051 Budget 2006
Verksamhetsbidrag -14 951 -16 112 -16 801 -17 442 -18 248 -18 334 -19 129
Skatteinkomster 13 380 13 214 13 660 13 747 14 236 14 185 14 825
Statsandelar 3 521 3 761 3 990 4 631 4 813 5 038 5 400
Årsbidrag 1 107 924 841 966 840 1 047 1 169
Avskrivningar och nedskrivningar 1 200 1 262 1 299 1 385 1 413 1 411 1 449
Räkenskapsperiodens resultat -54 -292 -365 -340 -381 -64 -211
Investeringsutgifter 2 606 2 670 2 726 2 852 2 834 2 713 3 016
Upplåning 1 029 1 500 1 804 1 781 1 790 1 428 1 831
Amorteringar 569 754 666 731 764 721 846

1 Bokslutsprognos (innehåller ej kommunerna på Åland)

Källa: Kommunernas budgeter 2006. Offentlig ekonomi 2006. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Erikka Peltonen (09) 1734 3547

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande med anknytning till pressmeddelandet