Pressmeddelande 31.5.2006

Fler bredbandsanslutningar i de finländska hushållen än i de europeiska länderna i snitt

I februari 2006 hade 62 procent av de finländska hushållen internetanslutning. Fyra anslutningar av fem var bredbandiga. Totalt fanns det bredbandsanslutningar i fler än 1,2 miljoner hushåll. Enligt de uppgifter som insamlades år 2005 fanns det fler bredbandsanslutningar i de finländska hushållen än i de europeiska länderna i genomsnitt. Flest hushåll med bredbandsanslutningar fanns det på Island, i Nederländerna och i Danmark. Grekland, Cypern, Tjeckien och Irland låg däremot långt efter EU:s målsättning enligt vilken alla hushåll skall ha tillgång till bredband.

Bredband hemma, procent av alla hushåll 2005


Källa: Eurostat, databasen New Cronos

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Statistik över informationssamhället 2006. Publikationen beskriver utvecklingen av det finländska informationssamhället under det senaste decenniet. Samlingspublikationen innehåller tidsserier över företagsverksamhet, produktion och utrikeshandeln samt forsknings- och utvecklingsverksamhet när det gäller informations- och kommunikationsteknik. Dessutom presenteras finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik och infrastrukturen, informationssäkerhet samt de tjänster som den offentliga förvaltningen tillhandahåller och användningen av dem. I publikationen finns också internationella jämförelseuppgifter.

Axplock ur innehållet i publikationen

  • År 2004 uppgick värdet av IT-produkterna i Finland till omkring 15 miljarder euro. Av industriproduktionsvärdet genererades omkring 15 procent vid tillverkningen av medieutrustning.
  • Andelen IT-produkter av Finlands varuexport var som störst vid millennieskiftet, då IT-produkterna, huvudsakligen medieutrustning och elektroniska komponenter, stod för en fjärdedel av varuexporten. År 2005 var värdet av IT-produkterna 11,7 miljarder euro, dvs. omkring 22 procent av värdet av hela varuexporten.
  • Informationssektorn var år 2004 en betydande arbetsgivare i Nyland, Norra Österbotten, Birkaland och Egentliga Finland. I dessa landskap sysselsatte informationssektorn mer än 10 procent av de anställda vid alla arbetsställen.
  • Våren 2005 hade tre av fyra 15-74-åringar använt datorer under de tre månader som föregick undersökningstidpunkten. Nästan alla studerande använde datorer, av löntagarna använde 88 procent datorer, men av pensionärerna bara 38 procent.
  • Tre av fyra 15-74-åriga finländare hade våren 2005 använt internet. Andelen regelbundna internetanvändare av hela befolkningen låg i Finland på medelnivån för EU-länderna. De äldre, dvs. 65-74-åringar, använde däremot internet klart mindre i Finland jämfört med EU-länderna i genomsnitt.
  • 65 procent av alla företag med minst fem anställda hade egna webbsidor våren 2005. Webbsidorna var vanligare ju större företag det var fråga om. I de största företagen hade 93 procent egna webbsidor, men i de allra minsta företagen bara 54 procent. I Finland upprätthöll företagen webbsidor tredje mest av EU-länderna, efter Sverige och Danmark.

Källa: Statistik över informationssamhället 2006. Statistikcentralen. (på finska)
Publikationen fås som trycksak och pdf-fil, bägge till priset 40 euro. Publikationen utkommer på engelska i juli 2006.

Förfrågningar: Lea Parjo (09) 1734 3521

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Beställningar: Försäljningstjänster (09) 1734 2011, myynti@stat.fi, www.tilastokeskus.fi/tilastotori