Pressmeddelande 2.6.2006

Konsumentbarometern: Under hälften av hushållen har digital beredskap

Tills vidare har under hälften av hushållen i Finland, dvs. 47 procent, skaffat en digitalbox eller digital-TV. Däremot har redan 72 procent av hushållen dator och 67 procent internetanslutning. Men digitalboxen har också snabbt blivit allmän under de två senaste åren. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i maj 1 562 hushåll.

I maj fanns det fler än en digitalbox i 11 procent av hushållen. 43 procent av hushållen ägde en digitalbox avsedd för mottagning via antenn eller kabel och 4 procent en digitalbox för satellitmottagning. 12 procent av hushållen hade skaffat en digitalbox med hårdskiva. För två år sedan hade färre än vart femte hushåll en digitalbox.

I maj tänkte 23 procent av hushållen - 14 procent med säkerhet - skaffa en digitalbox inom ett halvt år. Vart femte ägde från tidigare en digitalbox. 43 procent av hushållen planerade att under de närmaste månaderna köpa hemelektronik i allmänhet.

I nästan varje finländskt hushåll finns det en television eller mobiltelefon. Alltmer allmän är också personbilen. I maj körde 27 procent av hushållen med två eller flera bilar. Ökningen av antalet personbilar har gynnats av att bilbeskattningen sänktes för tre år sedan.

Videobandspelare hade i maj 72 procent och DVD-spelare, som småningom ersätter videobandspelaren, 49 procent av hushållen. På en bredbilds- eller platt-tv eller dylik såg 33 procent av hushållen. Den nya typen av television har relativt långsamt blivit mer allmän.

Större delen av hushållens internetanslutningar är redan bredbandsanslutningar, eftersom 57 procent av hushållen hade en sådan i maj. De vanligaste är ADSL-anslutningarna. Ännu för ett par år sedan var andelen hushåll med bredband under 30 procent. Möjlighet att ringa internetsamtal hade i maj 29 procent av hushållen.

I maj ringde över hälften, dvs. 52 procent, av hushållen sina samtal enbart med mobiltelefon. Antalet trådtelefoner har sjunkit. Under hälften av hushållen har trådtelefon och bara drygt 3 procent använder den som enda telefon. 43 procent av hushållen ägde en mobil med WAP- eller Internetanslutning och 42 procent en kameramobil.

Vartannat hushåll, dvs. 51 procent, fotograferade i maj med egentlig digtalkamera. Andelen har fyrdubblats på tre år.

I Finland finns totalt något över 2,4 miljoner hushåll.

Den nya tekniken attraherar främst barnfamiljer och unga vuxna

Barnfamiljer och hushåll med 35-54-åriga par har snabbast skaffat digitalboxar. Relativt sett finns det flest digitalboxar i Östra Finland och klart minst inom huvudstadsregionen. Däremot är situationen regionalt sett den motsatta när det gäller övrig hemelektronik och datateknik: huvudstadsregionen ligger i täten av utvecklingen och Östra Finland är bland de sista.

Det största intresset för bl.a. DVD-spelare och digitala kameror har barnfamiljer och par som inte fyllt 35 år. Dator och internetanslutningar har redan nästan samtliga barnfamiljer och ensam- eller tillsammansboende personer under 35 år.

Många ensamboende personer över 55 år saknar fortfarande mobiltelefon, medan merparten av unga par och barnfamiljer redan äger åtminstone en kameramobil eller en WAP-, GPRS- eller 3G-telefon. Ungdomar använder också i stor utsträckning möjligheten att ringa samtal via internet.

Rentav fler än varannan ensamboende och inom huvudstadsregionen långt över hälften av alla hushåll åkte i maj med egen personbil.

Olika apparater och anslutningar i hushållen i maj 2006

Den nya hemelektroniken i hushållen 2/2001-5/2006

Källa: Konsumentbarometern 2006 i maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö