Pressmeddelande 9.6.2006

Fortsatt snabb ökning av kommunernas lånestock år 2005

År 2005 skedde inga större förändringar i kommunernas ekonomiska situation jämfört med året innan. Kommunernas finansiella läge var fortfarande ansträngt, årsbidragen var nästan på samma nivå som år 2004. Skatteinkomst- och statsandelsökningarna räcker nätt och jämnt till för att täcka försvagningen av verksamhetsbidraget. Kommunernas lånestock ökade igen med nästan en miljard euro, eftersom nya lån måste upptas för investeringar och låneamorteringar. Samkommunernas ekonomi fortsatte däremot att förstärkas i likhet med tidigare år. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi.

Enligt boksluten för år 2005 gick kommunernas verksamhetsutgifter upp med 4,2 procent från året innan. Ökningen av verksamhetsintäkterna stannade samtidigt på bara 1,5 procent. Ökningen av skattefinansieringen med 4,9 procent räckte dock till för att öka kommunernas sammanlagda årsbidrag till 1 122 miljoner euro, dvs. årsbidraget var något större än föregående år. År 2004 minskade årsbidragen ännu med något under 12 procent. Årsbidraget i kommunerna var 213 euro per invånare. Föregående år var motsvarande siffra 211 euro. Samkommunernas totala årsbidrag ökade med 6,7 procent till 355 miljoner euro.

I kommunerna räckte årsbidraget till för att täcka 77 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna, medan man år 2004 kom upp till 79 procent. När årsbidraget är mindre än avskrivningarna måste kommunen ta lån, sälja egendom eller minska sitt verksamhetskapital för att hålla produktionsmedlen för tjänsterna i funktionsdugligt skick. I samkommunerna översteg årsbidraget klart totalbeloppet för avskrivningarna.

Årsbidraget i sammanlagt 135 kommuner och 30 samkommuner var negativt år 2005. Året innan var antalet kommuner och samkommuner med negativt årsbidrag 138 resp. 25. År 2005 var summan av de negativa bidragen i kommunerna 80,1 miljoner euro, år 2004 var den 71,2 miljoner euro. I samkommunerna steg summan av de negativa bidragen till 5,4 miljoner euro från 3,5 miljoner året innan.

Kommunerna investerade i fjol en aning mindre än året innan, för något under 2,7 miljarder euro. Samkommunerna investerade för 521 miljoner euro. Kommunerna och samkommunerna sålde anläggningstillgångar för totalt 855 miljoner euro. Det var 224 miljoner mer än föregående år. Omkring 38 procent av kommunernas investeringsutgifter kunde finansieras med försäljning av anläggningstillgångar och med de finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Både kommuner och samkommuner amorterade långfristiga lån i samma mån som året innan, med totalt drygt 0,8 miljarder euro. Kommunerna tog nya långfristiga lån för 1,4 miljarder euro, vilket är omkring 0,2 miljarder mindre än föregående år. Lånestocken ökade dock i samma takt som under tidigare år, eftersom de kortfristiga lånen ökade betydligt. Samkommunerna tog nya lån för 180 miljoner euro. Kommunernas lånestock vid årets slut var 1 351 euro per invånare, medan den föregående år var 1 176 euro per invånare.

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2004 och 2005, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
2004 2005 För-ändring
%
2004 2005 För-ändring
%
+ Verksamhetsintäkter 6 191 6 286 1,5 7 337 8 059 9,8
- Verksamhetskostnader 23 677 24 683 4,2 6 974 7 672 10,0
= Verksamhetsbidrag -17 486 -18 397 5,2 363 387 6,4
             
+ Kommunens inkomstskatt 11 934 12 365 3,6      
+ Fastighetsskatt 685 725 5,9      
+ Andel av samfundsskattens avkastning 1 058 1 161 9,8      
+ Övriga skatteinkomster 4 4 -9,9      
+ Statsandelar 4 735 5 070 7,1      
             
+ Finansiella intäkter 377 408 8,3 15 17 9,7
- Finansiella kostnader 201 215 7,0 46 49 5,6
= Årsbidrag 1 107 1 122 1,3 333 355 6,7
             
Avskrivningar och nedskrivningar 1 404 1 452 3,4 288 302 4,9
             
Investeringar i anläggningstillgångar 2 837 2 663 -6,1 478 521 9,0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 190 194 1,7 27 26 -5,7
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 609 824 35,5 22 31 40,4
Ökning av utlåningen 189 426 125,7 43 29 -32,2
Minskning av utlåningen 153 138 -10,0 42 30 -29,0
Ökning av långfristiga lån 1 660 1 420 -14,4 126 180 42,9
Minskning av långfristiga lån 787 750 -4,8 56 64 15,0
             
Kassamedel 31.12 2 641 2 539 -3,9 584 648 11,0
Lånestock 31.12 6 159 7 103 15,3 494 629 27,4

Källa: Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Erikka Peltonen (09) 1734 3547

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet