Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 9.6.2006

Kommunernas skuldsättning fortsatte ifjol

Den ekonomiska situationen i kommunerna var fortfarande kärv år 2005. Ökningen av skattefinansieringen med 4,9* procent räckte till att täcka försvagningen av verksamhetsbidraget och öka kommunernas sammanlagda årsbidrag till något högre än året innan. Årsbidraget täckte bara 77 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna. Kommunerna var tvungna att ta rikligt med nya lån för investeringar och amorteringar. Kommunernas lånestock ökade i takt med tidigare år med närmare en miljard euro. Räknat per invånare var lånestocken i slutet av året 1 351 euro, då den år 2004 var 1 176 euro. Däremot förstärktes samkommunernas ekonomi alltjämt och årsbidraget överskred klart det totala beloppet för avskrivningar. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi.

Ökningen av lånestocken var snabb i alla kommungrupper. I urbana kommuner ökade lånestocken med 13,3 procent från året innan, i tätortskommuner med 22,7 procent och i landsbygdskommuner med 16,0 procent. I slutet av året var lånestocken per invånare 1 394 euro i urbana kommuner, 1 331 euro i tätortskommuner och 1 240 euro i landsbygdskommuner.

Preliminära uppgifter i kommunernas och samkommunernas bokslut 2005, miljoner euro

  Urbana
kommuner
Förändring
%
Tätorts-
kommuner
Förändring
%
Lands-
bygds-
kommuner
Förändring
%
Alla
kommuner
totalt
Förändring
%
Sam-
kommuner
Förändring
%
+ Verksamhetsintäkter 4 711 0,3 651 8,7 924 3,4 6 286 1,5 8 059 9,8
- Verksamhetskostnader 15 897 4,1 3 891 5,4 4 894 3,8 24 683 4,2 7 672 10,0
= Verksamhetsbidrag -11 186 5,8 -3 240 4,8 -3 971 3,9 -18 397 5,2 387 6,4
                     
+ Kommunens inkomstskatt 8 425 3,8 1 992 3,9 1 948 2,6 12 365 3,6    
+ Fastighetsskatt 499 5,5 100 6,3 127 7,2 725 5,9    
+ Andel av samfundsskattens avkastning 877 7,0 119 11,1 165 26,0 1 161 9,8    
+ Övriga skatteinkomster 3 -9,0 0 -10,7 1 -14,0 4 -9,9    
+ Statsandelar 2 198 11,7 1 087 6,0 1 785 2,5 5 070 7,1    
                     
+ Finansiella intäkter 280 -1,2 74 69,1 55 8,9 408 8,3 17 9,7
- Finansiella kostnader 142 7,8 34 5,8 39 5,0 215 7,0 49 5,6
= Årsbidrag 954 -0,6 98 52,2 70 -16,1 1 122 1,3 355 6,7
                     
Avskrivningar och nedskrivningar 1 085 3,4 178 4,4 189 2,4 1 452 3,4 302 4,9
                     
Investeringar i anläggningstillgångar 1 869 -6,9 374 -1,4 420 -6,5 2 663 -6,1 521 9,0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 97 27,1 32 -9,2 65 -17,9 194 1,7 26 -5,7
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 686 44,4 68 9,1 70 -1,1 824 35,5 31 40,4
Ökning av utlåningen 385 163,1 9 -50,8 31 34,4 426 125,7 29 -32,2
Minskning av utlåningen 97 -9,5 14 -41,1 26 22,6 138 -10,0 30 -29,0
Ökning av långfristiga lån 800 -29,0 329 19,5 291 13,0 1 420 -14,4 180 42,9
Minskning av långfristiga lån 436 -13,6 150 14,3 164 8,2 750 -4,8 64 15,0
                     
Kassamedel 31.12 1 769 -5,3 294 11,8 475 -6,9 2 539 -3,9 648 11,0
Lånestock 31.12 4 561 13,3 1 222 22,7 1 320 16,0 7 103 15,3 629 27,4
Invånarantal 31.12 3 272 606 0,6 918 347 0,3 1 064 627 -0,3 5 255 580 0,4      

Urbana kommuner är de kommuner i vilka minst 90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den största tätortens folkmängd är minst 15 000.

Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är minst 4 000 men under 15 000.

Landsbygdskommuner är de kommuner där mindre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är under 15 000 samt de kommuner där minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är under 4 000.

 

*Korrigerad uppgift 9.6.2006, (tidigare 4,7)

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547,  kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

    http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__ktt/">Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 9.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-06-09_tie_001_sv.html