Pressmeddelande 22.8.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2006

- Antalet sysselsatta 46 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,8 procent
- Antalet arbetslösa 18 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent, 179 000 personer arbetslösa
- 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- I januari-juli 2006 i genomsnitt 41 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 540 000, dvs. 46 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta kvinnor och män ökade med 31 000 resp. 15 000 personer jämfört med juli 2005. Antalet sysselsatta ökade närmast i Södra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juli 71,8 procent. Detta var 1,1 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,6 procentenheter till 69,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,6 procentenheter till 74,0 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 7/2005 - 4/2006, tusen personer

  Juli 2006 Juli 2005 FÖRÄNDRING , %
7/05 - 7/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 540 2 494 1,8
 - löntagare 2 224 2 197 1,2
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 316 297 6,2
 Relativt sysselsättningstal, % 71,8 70,7 1,12
 Arbetslösa 1 179 197 -9,0
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,6 7,3 -0,72
 Arbetskraften totalt 2 719 2 691 1,0
 Arbetskraftsandel, % 68,6 68,1 0,52
 Utanför arbetskraften totalt 1 245 1 258 -1,0
 - studerande 207 229 -9,5
 - i hushållsarbete 100 97 3,3
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
108 95 13,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 272 298 -8,7
 - arbetslösa längre än ett år 66 74 -10,7
 Sysselsatta genom åtgärder 36 37 -1,3
 I arbetskraftsutbildning 20 20 0,5
 I arbetspraktik, arbetsalternering 15 14 9,3
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 25 23 9,1
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i juli 179 000 arbetslösa, vilket var 18 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,6 procent, då det året innan var 7,3 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent i juli. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor minskade från 8,2 procent året innan till 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män minskade från 6,5 procent till 6,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i juli 10,1 procent, dvs. 2,2 procentenheter lägre än i juli året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,4 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 14,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juli år 2006 i medeltal 2 438 000, dvs. 41 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 223 000, dvs. 16 000 färre än under januari-juli 2005.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent för juli, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i juli är ungefär ± 14 000 personer.

I slutet av juli 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 272 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 mindre än i juli året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 1 000 större än i juli året innan. Åtgärderna gällde 2,6 procent av arbetskraften. Det fanns 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i juli året innan. I juli anmäldes 25 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juli året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)