Pressmeddelande 24.10.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2006

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 179 000 personer arbetslösa
- 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta 44 000 fler under januari-september år 2006 än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 438 000, dvs. 38 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade antalet sysselsatta med 46 000 personer. Det fanns 49 000 löntagare mer i fortlöpande heltidsarbete. Antalet sysselsatta ökade i alla län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i september 68,7 procent. Detta var 0,7 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 66,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,0 procentenheter till 70,7 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 69,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 9/2005-9/2006, tusen personer

  September 2006 September 2005 FÖRÄNDRING , %
9/05-9/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 438 2 400 1,6
 - löntagare 2 122 2 076 2,2
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 315 324 -2,6
 Relativt sysselsättningstal, % 68,7 68,0 0,72
 Arbetslösa 1 179 184 -2,6
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,1 -0,32
 Arbetskraften totalt 2 617 2 584 1,3
 Arbetskraftsandel, % 66,0 65,4 0,62
 Utanför arbetskraften totalt 1 350 1 367 -1,2
 - studerande 372 381 -2,2
 - i hushållsarbete 89 91 -2,6
  Latent arbetssökande av personer utanför
 arbetskraften
99 100 -0,3
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 228 257 -11,4
 - arbetslösa längre än ett år 62 71 -13,1
 Sysselsatta genom åtgärder 40 39 1,9
 I arbetskraftsutbildning 31 29 6,1
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 17 7,2
 Nya lediga arbetsplatser vid  arbetskraftsbyråerna 36 30 20,8
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
  1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i september 179 000 arbetslösa, dvs. 5 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,8 procent, då det året innan var 7,1 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i september 7,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk från 7,9 procent året innan till 7,5 procent och det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk från 6,4 procent till 6,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i september 14,7 procent, vilket var 1,4 procentenheter mindre än i september året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,8 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 10,6 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det tredje kvartalet år 2006i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Granskat efter näringsgren ökade sysselsättningen under årets tredje kvartal inom metall- och teknologiindustrin, företagstjänster och offentlig förvaltning. Sett efter län ökade antalet sysselsatta mest i Södra Finland. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 181 000, dvs. 9 000 färre än under det tredje kvartalet år 2005.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-september år 2006i medeltal 2 445 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 214 000, dvs. 14 000 färre än i januari-september år 2005.

I slutet av september 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 228 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 mindre än i september året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 större jämfört med september i fjol. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 24 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i september året innan. I september anmäldes 36 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i september året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i september är ungefär ±15 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523,Veli Rajaniemi (09) 1734 3434,Juha Martikainen (09) 1734 3225, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)