Pressmeddelande 1.6.2007

Vart tredje tv-hushåll utan digitalbox i maj

Före maj hade 69 procent av de 2,3 miljoner finländska hushållen med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I februari hade 64 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i maj 1 546 hushåll.

Digitalboxar i hushåll med television 2/2001-5/2007

I maj ägde 65 procent av de hushåll som ser på tv en digitalbox avsedd för mottagning via antenn eller kabel och något under 5 procent en digitalbox för satellitmottagning. 21 procent av tv-hushållen hade skaffat en bandande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

I maj hade 54 procent av tv-hushållen minst två tv-apparater, men bara 20 procent av hushållen hade fler än en digitalbox.

Enligt konsumentbarometern tänker 21 procent av tv-hushållen skaffa sin första digitalbox under följande sex månader. Således skulle Finland få något under en halv miljon nya digitalhushåll. Om avsikterna genomförs, skulle vart tionde tv-hushåll, dvs. drygt 200 000 hushåll, alltjämt vara utan digitalbox mot slutet av året.

Kabelhushållen har många köpplaner

Av antennhushållen hade 77 procent en digitalbox i maj, medan motsvarande siffra i kabelhushållen var bara 60. Trots den förlängning som den analoga kabeldistributionen fått tänker en stor del (29 procent) av kabelhushållen skaffa en digitalbox redan under sommaren eller hösten. På så sätt verkar det att andelen av de hushåll som skaffat en digitalbox skulle på hösten vara på samma nivå, dvs. omkring 90 procent, både bland antenn- och kabelhushållen.

Digitalboxar i antenn- och kabelhushåll, maj 2007

Alltjämt stora skillnader bland befolkningsgrupperna

Digitalboxar var i maj mest sällsynta bland ensamboende personer under 35 år och över 55 år: av dessa tv-hushåll hade vartannat en digitalbox. Bara 27 procent av över 55-åringars hushåll hade planer på att skaffa digitalbox, varför rentav nästan en fjärdedel av hushållen med en ensamboende åldring kan ännu vara utan digitalbox.

Av barnfamiljerna och av tv-hushållen med två eller flera vuxna i medelåldern hade redan över 80 procent övergått till digitaltid. Då man beaktar köpavsikterna, verkar det att högst var tionde barnfamilj eller flera personers vuxenhushåll skulle i slutet av hösten sakna digitalbox.

Digitalbox i olika hushåll med television, maj 2007

Skillnaderna mellan de olika delarna av landet har under de senaste månaderna jämnats ut. Andelen hushåll som i Västra Finland skaffat digitalbox var i maj fortsättningsvis rejält under 70 procent av tv-hushållen, något lägre än på övriga håll. Mot slutet av året torde andelarna ligga mellan 85 och 95 procent inom alla områden, Norra Finland i täten och Östra Finland bland de sista.

När det gäller annan kringutrustning hade 69 procent av de finländska hushållen med tv i maj videobandspelare, 60 procent dvd-spelare och 23 procent hemmabio. Av hushållen såg 41 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram