Pressmeddelande 31.8.2007

Vart femte antennhushåll utan digitalbox i mitten av augusti

Före mitten av augusti hade 76 procent av de 2,3 miljoner finländska hushållen med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I maj hade 69 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv. Av antennhushållen hade 82 procent en digitalbox. 18 procent, dvs. mer än 220 000 antennhushåll var alltså fortfarande utan digitalbox trots att Finland övergår till digitaltid den 1 september. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 1-17 augusti 1 535 hushåll.

Digitalboxar i tv-hushållen 2/2001- 8/2007

I Finland finns totalt något över 2,4 miljoner hushåll. Av dessa hushåll hade 95 procent en television i augusti och 72 procent en digitalbox.

I augusti ägde 71 procent av de hushåll som ser på tv en digitalbox avsedd för mottagning via antenn eller kabel och 6 procent en digitalbox för satellitmottagning. 23 procent av tv-hushållen hade skaffat en bandande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

I augusti hade 53 procent av tv-hushållen minst två tv-apparater, men bara 25 procent av hushållen hade fler än en digitalbox. Då man övergår till digitaltid behövs en egen separat digitalbox för varje television.

Enligt konsumentbarometern tänker 17 procent av tv-hushållen skaffa sin första digitalbox under följande sex månader. Således skulle Finland få något under 400 000 nya digitalhushåll. Av tv-hushållen skulle alltså 7 procent, dvs. mer än 160 000 hushåll fortfarande vara utan digitalbox i början av nästa år.

Kabelhushållen släpar efter men är redo att skaffa en box

Bara 68 procent av de kabelhushåll som har en television hade en digitalbox i augusti. Den analoga kabel-tv-distributionen förlängdes till slutet av februari 2008. 24 procent av kabelhushållen tänker skaffa en digitalbox före början av nästa år. Om deras planer förverkligas skulle mindre än 10 procent av både antenn- och kabelhushållen vara utan digitalbox efter årsskiftet.

Digitalboxar i antenn- och kabelhushåll, augusti 2007

Fortfarande stora skillnader bland befolkningsgrupperna

I augusti var digitalboxar ovanligast bland ensamboende: av dessa tv-hushåll hade bara omkring 60 procent en digitalbox. När man beaktar planerna på att skaffa digitalbox kan ännu åtminstone var tionde ensamboende vara utan digitalbox i februari.

Av barnfamiljerna och av tv-hushållen med två eller flera vuxna som är medelålders eller äldre hade redan över 85 procent övergått till digitaltid i augusti. På basis av köpplanerna ser det ut som om ungefär 5 procent av alla flerpersonshushåll skulle sakna digitalbox ännu i början av nästa år.

Digitalboxar i olika hushåll, augusti 2007

I år har det inte längre förekommit några stora regionala skillnader. I augusti var andelen hushåll som skaffat digitalbox något lägre i huvudstadsregionen och i Västra Finland än i övriga regioner, dvs. ungefär 75 procent. Nästan 10 procent av hushållen i Västra Finland och bara ungefär 5 procent av hushållen i Norra Finland ser ut att vara utan digitalbox i början av nästa år.

När det gäller annan kringutrustning hade 67 procent av de finländska hushållen med tv i augusti videobandspelare, 61 procent DVD-spelare och 23 procent hemmabio. Av tv-hushållen hade 44 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram