Pressmeddelande 3.6.2008

Varannan deltar i vuxenutbildning

År 2006 deltog varannan finländare i åldern 18-64 år i vuxenutbildning. Kvinnorna deltog mer aktivt än männen, och de som hade utbildning på högre nivå deltog oftare än de vilkas grundutbildning var lägre. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens vuxenutbildningsundersökning för vilken 4 370 finländare intervjuades år 2006.

Vuxenutbildningsundersökningar har genomförts med omkring fem års intervaller fr.o.m. år 1980. Under denna tid har deltagandet i vuxenutbildning fördubblats bland 45-64-åringar. *

Figur 1. Deltagande i vuxenutbildning åren 1980-2006 (befolkning i åldern 18-64 år)

Minskat utbildningsbehov från och med år 2000

Behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning har minskat fr.o.m. år 2000. År 2006 ansåg något under hälften (43 procent) av 18-64-åringarna att de behöver mer utbildning som främjar yrkeskunnigheten eller karriären. Sex år tidigare tänkte fler än varannan (54 procent) av uppgiftslämnarna i sådana banor.

Över 60 procent bedömde ändå att de kunde ha nytta av tilläggsutbildning för att sköta sina arbetsuppgifter, få en ny arbetsplats eller också för att på något annat sätt främja karriären.

Rentav 77 procent av de sysselsatta ansåg att de har ett arbete som motsvarar deras kunnande. Bara åtta procent av de sysselsatta kände ett behov av tilläggsutbildning för att klara av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Störst var behovet hos företagarna.

Samtidigt har möjligheterna att få utbildning i någon mån förbättrats. Av löntagarna uppskattade 35 procent att de har goda möjligheter att få utbildning som arbetsgivaren bekostar. Andelen är omkring 5 procentenheter större än år 2000. 70 procent av löntagarna i åldern 18-64 år ansåg att de hade åtminstone måttliga möjligheter till utbildning. År 2006 deltog mer än hälften av löntagarna i utbildning som bekostas av arbetsgivaren.

Bild 2. Behöver tilläggsutbildning för att klara av sina arbetsuppgifter (sysselsatta i åldern 18-64 år)

 

Källa: Kirsti Pohjanpää, Helena Niemi ja Timo Ruuskanen (2008): Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006. Koulutus 2008. Tilastokeskus. Helsinki. (endast på finska)

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää, (09) 1734 2604,
aikuiskoulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Vuxenutbildning i Statistikcentralens webbtjänst