Ammatti

Ammattitieto perustuu työvoimatutkimuksessa haastateltavan omaan ilmoitukseen. Työllisen ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräytyy työttömyyttä edeltäneen tilanteen mukaan. Työvoimatutkimuksessa ammatti luokitellaan Tilastokeskuksessa käytössä olevien ammattiluokitusten mukaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Ammatilla tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstinkäsittelijän ammatti on sama kuin virastossa työskentelevän tekstinkäsittelijän, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa.

Henkilön ammattia määriteltäessä esim. väestölaskennoissa tai työvoimatutkimuksessa on perinteisesti tarvittu seuraavat tiedot:
- pääasiallinen toiminta / työvoimaan kuuluminen eli onko henkilö ammatissa toimiva / työvoimassa vai ei
- ammattinimike
- ammattiin kuuluvat tehtävät
- ammattiasema: palkansaaja - yrittäjä.

Työttömät luokitellaan usein entisen ammatin mukaan, mutta joskus myös tavoiteammatin mukaan (työnvälityksessä).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.1997 - 31.12.2000

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Työllisten ammatti määritellään tutkimusviikon päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräytyy työttömyyttä edeltäneen työpaikan ammatin mukaan. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen vuodelta 1987.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.1987 - 31.12.1996

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Palkkatilastoissa käytetään palkansaajan ammatin kuvaamisessa alakohtaista ammatti-, virka- ja tehtävänimikettä sekä Tilastokeskuksen kansallista ammattiluokitusta. Alakohtaisia ammattinimikkeitä on käytössä noin 15 000.

Palkkatilastojen ammattinimikkeet perustuvat yksityisellä sektorilla Elinkeinoelämän keskusliiton työehtosopimusalojen ammatti- tai tehtävänimikkeistöön, Kirkon työmarkkinalaitoksen tehtävänimikkeistöön sekä Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiön ammattinimikkeistöön. Kuntasektorilla ammatti- ja virkanimikkeet perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen luokituksen mukaiseen ammattinimikkeistöön. Valtiolla ammatti- tai virkanimike on nimittämiskirjan tai työehtosopimuksen mukainen ammatti- tai virkanimike.

Ammattiluokitus muodostetaan palkkatilastoissa ammattinimikkeistöstä ottamalla huomioon palkansaajan työnantajasektori, tutkinto sekä toimiala. Palkkarakennetilastossa ei julkaista alakohtaisia ammatti- tai virkanimikkeitä, vaan palkkarakenneaineistossa ammattia kuvaa ainoastaan ammattiluokitus.Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Samankaltaista työtä tekevien henkilöiden rooli, joka perustuu tulonhankintatarkoituksessa tehdyn työn sisältöön ja joissain tapauksissa henkilön suorittamaan koulutukseen.
Työssäkäyntitilastossa ammattien luokittelu perustuu eri rekistereistä saatuihin työnantajan työtekijälle antamiin ammattinimikkeisiin, jotka luokitellaan eri ammattikoodeiksi pääasiassa toimialan, koulutuksen, ammattiaseman ja sektorin perusteella. Ammattinimikettä kutsutaan joskus myös työ-, tehtävä- tai virkanimikkeeksi. Osa työssäkäyntitilaston ammattikoodeista (vrt. toimialakohtaiset ammattikoodistot ilman ammattinimikkeitä) saadaan valmiiksi luokiteltuina palkkatilastosta. Ammatin kuvaamisessa käytetään kulloinkin voimassa olevaa Tilastokeskuksen kansallista ammattiluokitusta. Yksi ammattiluokka voi sisältää useita eri ammattinimikkeitä. Toisaalta sama ammattinimike voidaan luokitella useaan eri ammattiryhmään.
Työllisille ammatit tuotetaan ensisijaisesti henkilön vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen mukaan. Tiedot kerätään useista eri lähteistä: mm. valtion ja kuntien työsuhderekistereistä, palkkatilastosta sekä yritystiedonkeruilla.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Ammatilla tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja-yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän sihteerin ammatti on sama kuin toimistossa työskentelevän sihteerin, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa. Ammattien luokituksessa on pyritty ottamaan huomioon tietyn työn (ammatin) vaatima ammattitaito ja erikoistuminen.

Työssäkäyntitilastossa ammatti on vuodesta 2004 lähtien määritelty vuosittain kaikille työlliseen työvoimaan kuuluville ja se kuvaa vuoden viimeisen viikon toimintaa. Työllisen ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan. Ammattitietoja kerätään useista eri lähteistä: mm. työnantajajärjestöjen sekä valtion ja kuntien työsuhderekistereistä, palkkatilastosta sekä yritystiedonkeruulla. Ammatti luokitellaan Tilastokeskuksessa käytössä olevien ammattiluokitusten mukaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • 1.1.1900 - 31.12.2015

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa