Talousarvio

Talousarvio on kunnan tai kuntayhtymän varainhoitoa koskeva suunnitelma, jonka kunnan tai kuntayhtymän valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Suomen Kuntaliiton antaman talousarviosuosituksen mukaan talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat vastaavat rakenteeltaan kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmakaavoja.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa seurataan talousarvion toteutumista ja tilinpäätökseen sisällytetään talousarvion toteutumisvertailu.

Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on kunnan liikelaitos -mallin mukaan toimivia liikelaitoksia, talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan kunnan/kuntayhtymän ja näiden liikelaitosten väliset suoritukset (sisäiset korot ja liikelaitoksen peruspääoman tuotto) mutta ei liikelaitosten "omia" tuotto- ja kuluarvioita. Talousarvion tuloslaskelmaosa ei näin ollen ole vertailukelpoinen tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman kanssa, koska tähän kunnan liikelaitokset yhdistetään "rivi riviltä" ja sisäiset erät eliminoidaan.

Mikäli kunnalla on kunnan liikelaitoksia, tulee kunnan Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan julkaista myös sellainen talousarvion tuloslaskelmaosa, johon on yhdistetty rivi riviltä liikelaitoksen tuloslaskelma-arviot ja eliminoitu sisäisten lainojen korot ja peruspääoman tuotto.

Ainoastaan osa kuntien liikelaitoksista noudattaa "kunnan liikelaitos" -mallia.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa