Verovelvollisuus

Yleinen verovelvollisuus koskee Suomessa verovuonna asuneita henkilöitä sekä kotimaisia yhteisöjä. Henkilön katsotaan asuneen Suomessa, jos hänellä
on täällä varsinainen asunto ja koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Henkilö, joka ei verovuonna ole asunut Suomessa sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen maksamaan veroa ainoastaan Suomesta saadusta tulosta (rajoitet-
tu verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisvero toimitetaan ns. lähdeverolain mukaan. Lähdeverotus koskee Suomesta saatuja palkka- ja eläketuloja sekä korkoja, osinkoja ja rojalteja. Sen sijaan muista rajoitetusti verovelvollisen tuloista määrätään vero verotuslain mukaisesti.

Ansiotulosta suoritetaan kunnallisveroa kotikunnalle. Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen on ollut henkikirjoitettuna verovuoden alussa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinoverolain mukaan. Veronalaisia tuloja elinkeinotoiminnassa ovat periaatteessa kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.

Maatalouden harjoittajan veronalainen tulo määräytyy maatilatalouden verolain perusteella. Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden puhtaiden tulojen summaa. Maatalouden puhdas tulo saadaan kun rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Vuoden 1993 verouudistuksen yhteydessä metsätaloudesta saadun tulon verotus muutettiin todellisiin tuloihin ja menoihin perustuvaksi. Metsän myyntituloa verotetaan pääomatulona hankintatyön arvoa lukuunottamatta. Aiemmin kaikkiin metsänomistajiin sovellettu pinta-alaperusteinen metsäverotus säilyi kuitenkin siirtymäkauden ajan rinnakkaisena verotusjärjestelmänä vuosina 1993 - 2005. Vuoden 2006 verotuksessa pinta-alaverotuksesta luovuttiin siis lopullisesti.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa