Ansiotasoindeksin sektoriluokitusta uudistetaan

Tilastokeskuksen sektoriluokitusta uudistettiin vuoden 2023 alussa, kun uudet hyvinvointialueet aloittivat varsinaisen toimintansa. Nyt myös ansiotasoindeksin sektoriluokat uudistetaan vastaamaan Sektoriluokitus 2023:a. Samalla sektoriluokkien määrä kasvaa nykyisestä neljästä noin kaksinkertaiseksi.

Ansiotasoindeksin sektoriluokat muutetaan virallisen sektoriluokituksen mukaisiksi

Tilastokeskuksen julkaisema ansiotasoindeksi kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden keskimääräistä kehitystä. Tilastoon kuuluu myös säännöllisen ansion indeksi, jossa ei ole tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin sisältyviä kertaeriä. Lisäksi julkaistaan ammatin pääluokan mukaan vakioitua säännöllisen ansion indeksiä, jossa ammattirakenteessa tapahtuvat muutokset on osittain eliminoitu ansiokehityksestä. Indeksien ohella julkaistaan myös keskiansioita vuosineljänneksittäin, työnantajasektoriluokituksen mukaan eriteltynä.

Yksi keskeisistä ansiotasoindeksin luokituksista on sektori. Sektori-indeksien avulla vertaillaan ansiotason kehitystä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä. Ansiotasoindeksi on vuosikymmenten ajan jaettu eri sektoreihin työnantajien järjestäytymisen perusteella. Työnantajajärjestöihin kuuluvien työnantajien sektoriluokka ansiotasoindeksissä on määräytynyt sen mukaan, ovatko ne järjestäytyneet yksityisen sektorin vai julkisen sektorin järjestöihin. Sektoreita on ollut neljä: Valtio, Kunnat, Yksityinen ja Muut (voittoa tavoittelematon sektori).

Siten ansiotasoindeksin sektoriluokat eivät ole noudattaneet Tilastokeskuksen virallista sektoriluokitusta. Tilaston sektoriluokituksen uudistamiselle yleisen luokituksen mukaiseksi on kuitenkin tarvetta muun muassa vertailukelpoisuuden ja muiden tilastojen tietotarpeiden täyttämiseksi.

Paikallishallinnon sektorit korvaavat kuntasektorin

Paikallishallinto jakautui uudessa sektoriluokituksessa luokkiin S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S.13132 Hyvinvointialuehallinto. Näille sektoreille muodostetaan omat indeksit. Lisäksi tuotetaan sukupuolittaiset ja ammattiluokittaiset alaindeksit. Samalla nykyisen kuntasektorin indeksin tuotanto jatkuu uudessa luokituksessa nimellä S.1313 Paikallishallinto.

Myös muut ansiotasoindeksin sektoriluokat uudistetaan

Ansiotasoindeksin sektoriluokkien uudistaminen virallisen sektoriluokituksen mukaiseksi tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös Valtio-sektorin ja Muut-sektorin rakenteisiin. 

Ansiotasoindeksin nykyinen Valtio-sektori vastaa uudessa luokituksessa luokkaa S.13111 Valtion budjettitalous ja yhdessä luokan S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt kanssa nämä muodostavat luokan S.1311 Valtionhallinto, joka on siis laajempi kokonaisuus kuin nykyisessä indeksissä laskettava valtiosektori.

Yliopistot siirrettiin ansiotasoindeksissä vuonna 2010 valtiolta muuhun sektoriin, koska ne säätiöitettiin ja ne järjestäytyivät yksityisen sektorin työnantajajärjestöihin. Ansiotasoindeksin Muut-sektorissa on ollut lisäksi muitakin valtiosektoriin virallisessa luokituksessa kuuluvia työnantajia, jotka ovat järjestäytyneet yksityiselle puolelle. Sektoriluokituksen 2023 käyttöönoton myötä nämä työnantajat siirtyvät sektoriin S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt. 

Muut-sektoriin ovat sisältyneet myös työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot, joiden yhteinen sektoriluokka on S.1314 Sosiaaliturvarahastot. Jatkossa nämä sisältyvät ylätason luokan S.13 Julkisyhteisöt indeksilaskentaan.

Siirtymä vanhoista työnantajasektoreista sektoriluokitukseen 2023

Taulukko, jonka sisältö on kuvattu tekstissä.

Vanhat indeksit ketjutetaan ja uudet lasketaan taaksepäin

Vanhan ja uuden sektoriluokituksen indeksit ketjutetaan keskenään soveltuvin osin. Valtion indeksi jatkuu uudessa luokituksessa budjettivaltion indeksinä. Uuden luokituksen luokka S.1311 Valtionhallinto lasketaan vuodesta 2015 lähtien painottamalla luokat S.13111 Valtion budjettitalous ja S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt yhteen. 

Paikallishallinto ja sen alaindeksit lasketaan vuodesta 2023 alkaen perustuen vanhan luokituksen kuntasektorin lähtötasoon vuoden 2022 lopussa. Yksityisen sektorin indeksi jatkuu uudessa luokituksessa indeksinä S.11-S.12 Yritykset sekä rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Sektoria Muut jatketaan luokalla S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Myös virallisesta luokituksesta poikkeaville indeksisarjoille tarvetta

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sotepe) järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä ja Ahvenanmaata, joilla säilyi edelleen näiden palveluiden järjestämisvastuu. Näin ollen paikallishallinnon järjestämät sotepe-toimialat jakautuvat kahdelle eri sektorille. 

On kuitenkin olemassa tarpeita sellaisille ansiotasoindekseille, joissa Helsingin sotepe-toiminnot lasketaan yhteen hyvinvointialuehallinnon kanssa. Kuntien peruspalveluiden indeksi lasketaan myös jatkossa ilman Helsingin sotepe-toimintoja. Näitä virallisesta sektoriluokituksesta poikkeavia indeksejä tuotetaan tarpeen mukaan joko Tilastokeskuksen sisäisenä tietopalveluna, maksullisina tilauksina tai niitä lisätään julkaistaviin tietokantataulukoihin.

Uudet sektori-indeksit julkaistaan vuonna 2024

Ansiotasoindeksin julkaisu uusilla sektoriluokilla on suunniteltu toteutettavaksi sen jälkeen, kun toteutuneita ansiotietoja saadaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkatiedustelusta vuodelta 2023. Palkkatietoja julkistetaan keväällä 2024, ja uudet indeksit julkaistaan toukokuussa 2024.

Ammattirakennevakioidut indeksisarjat ja keskiansiot julkaistaan 2024

Ansiotasoindeksin ohella Tilastokeskus julkaisee ammatin pääluokan mukaan vakioituja säännöllisen ansion indeksejä. Myös nämä indeksit uudistetaan uuden sektoriluokituksen mukaisiksi. Ammattivakioidut indeksit julkaistaan kunkin tilastovuoden valmistuttua seuraavan vuoden elokuussa, ja siten ammatin pääluokan mukaan vakioidut indeksit julkaistaan ensimmäisen kerran elokuussa 2024. 

Ansiotasoindeksin yhteydessä julkaistaan keskiansiotietoja työnantajasektoreittain. Keskiansiotiedot uudella sektoriluokituksella 2023 julkaistaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2024 samalla, kun uudet sektori-indeksit julkaistaan. 

Ansiotasoindeksin ja sen yhteydessä tuotettavien muiden tilastotietojen tarkkaa sektorirakennetta ei ole vielä lopullisesti määritelty. Sektoriuudistukseen liittyviä tarpeita kartoitetaan kevään 2023 aikana muun muassa Tilastokeskuksen ja sidosryhmien välisessä käyttäjätilaisuudessa 29.3.2023.

Lisätietoja: yliaktuaari Harri Nummila p. 029 551 3235 

Päivitetty 2.3.2023