Statistikcentralens projekt inom social- och hälsovården producerar omfattande statistik över välfärdsområdena

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (social- och hälsovårdsreformen) är en av de mest betydande förvaltningsreformerna i Finlands historia. I social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena från och med början av 2023. Det finns totalt 21 välfärdsområden och dessutom ordnar också Helsingfors stad tjänsterna.

Projektets mål

Social- och hälsovårdsreformen inverkar också på Statistikcentralens statistikproduktion och på publiceringen av statistik. Syftet med Statistikcentralens social- och hälsovårdsprojekt är att genomföra de ändringar som i och med inrättandet av välfärdsområdena behövs i datainsamlingarna och statistikgrenarna och på så sätt säkerställa att kunderna får tillgång till aktuell statistik och aktuella tjänster som beskriver samhället. För att välfärdsområdena och deras verksamhet ska kunna beskrivas och uppgifterna om dem publiceras för användarna behövs i och med social- och hälsovårdsreformen helt nya statistikgrenar samt tillägg och kompletteringar till befintlig statistik.

Inrättandet av välfärdsområdena inverkar också på klassificeringarna. Statistikcentralen har i samarbete med andra ämbetsverk berett en välfärdsområdesklassificering som trädde ikraft 1.1.2022. Dessutom har Statistikcentralen reviderat sektorindelningen så att den beaktar välfärdsområdena.

Statistikcentralens social- och hälsovårdsprojekt

Syftet med att samordna Statistikcentralens social- och hälsovårdsprojekt är att säkerställa att de ändringar som social- och hälsovårdsreformen kräver genomförs på ett enhetligt och systematiskt sätt vid Statistikcentralen. Social- och hälsovårdsprojektet omfattar sju förnyelseprojekt som gäller statistikproduktion och tjänster:

Inom projektet för välfärdsområdesval grundades den nya statistikgrenen över välfärdsområdesvalet. Uppgifter om välfärdsområdesvalet 2022 har publicerats i fem offentliggöranden under våren och sommaren 2022.

Inom projektet för att införa välfärdsområdena i företagsdatalagret välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och deras verksamhetsställen samt primäruppgifterna om enheterna har uppdaterats i företagsdatalagret i början av år 2023. Med primäruppgifter avses i detta sammanhang bl.a. enheternas näringsgren, belägenhet och antal löntagare. Primäruppgifter kan också fås från andra myndigheters administrativa källor (t.ex. inkomstregistret, Valviras Soteri-register), men åtminstone i inledningsskedet är man tvungen att samla in uppgifterna med en egen direkt datainsamling.

I projektet för revidering av sektorindelningen har sektorindelningen reviderats så att den beaktar den nya förvaltningsnivån, dvs. välfärdsområden. Sektorindelningen 2023 publicerades i februari 2022 och den nya indelningen har trätt i kraft i början av år 2023.

Inom projektet för ändringar i arbetsmarknadsstatistiken genomförs de förnyelser av källmaterialen, datasystemen, arbetsprocesserna och distributionen av information som social- och hälsovårdsreformen förutsätter. En av projektets uppgifter är att bereda en egen datainsamling om välfärdsområdenas löner och anställningsförhållanden, som genomförs för första gången hösten 2023.

Inom projektet för ändringar i nationalräkenskaperna genomförs de ändringar i datasystemen, arbetsprocesserna och distributionen av information som social- och hälsovårdsreformen förutsätter. Till projektets uppgifter hör att implementera sektorindelningen 2023 och publicera uppgifter om välfärdsområdena i nationalräkenskaperna.

Målet med projektet för välfärdsområdenas ekonomiuppgifter från Statskontoret är att utvidga lösningen för mottagning av kommunernas ekonomiuppgifter till att även gälla välfärdsområdenas ekonomiuppgifter, som Statistikcentralen tar emot från Statskontoret fr.o.m. år 2023. Ekonomiuppgifter utnyttjas inom nationalräkenskaperna och inom flera andra statistikgrenar.

Inom projektet för publiceringsreformen för de offentliga samfunden planerar och genomför man nya alternativ till en statistikpubliceringshelhet för uppgifter om de offentliga samfundens arbetsställen och anställda.

Dessutom gör man det möjligt att införa välfärdsområdesklassificeringen i de statistikgrenar och avgiftsbelagda tjänster där uppgifter publiceras med regional indelning. Social- och hälsovårdsprojektet har identifierat omkring 30 statistikgrenar som publicerar relevanta uppgifter för social- och hälsovårdsreformen på regional nivå. Uppgifter har publicerats efter välfärdsområde bl.a. när det gäller boende och byggande, utbildning, befolknings- och samhällsstatistik, vägtrafikstatistik samt arbetsmarknads- och företagsstatistik. I de avgiftsbelagda tjänsterna har uppgifter publicerats efter välfärdsområde t.ex. i Stads- och regionindikatorer samt i Befolkningsstatistiktjänstens databaser.

Nyheter och artiklar om projektet

Välfärdsområdena inkluderas i kvartalsstatistiken över arbetskraftskostnader  (8.12.2022)

Förändringar i arbetsmarknadsstatistiken i och med införandet av välfärdsområden (nyhet 16.3.2022)

Mera information

Projektchef Paula Strann tfn 029 551 3802, paula.strann@stat.fi

Projektkoordinator Anu Uuttu tfn 029 551 2322,  anu.uuttu@stat.fi