Statistikintervjuarens arbete

Vid Statistikcentralen arbetar sammanlagt omkring 160 statistikintervjuare som gör både telefonintervjuer och besöksintervjuer. Största delen av statistikintervjuarna är jämnt utspridda i olika delar av Finland.

Statistikintervjuarens arbete på distans består av telefon- och besöksintervjuer samt därtill hörande arbetsuppgifter som utförs hemma, t.ex. arbete med att leta fram kontaktinformation.

En del intervjuare samlar dessutom in prisuppgifter för konsumentprisindexet i butiker. Intervjuerna utförs med bärbara datorer antingen vid besök hos intervjupersonen eller på annan intervjuplats som bestämts skilt samt per telefon från intervjuarens hem.

Intervjuarna rör sig mycket i sitt arbete när de gör besöksintervjuer och därför är det nödvändigt att ha tillgång till bil, med undantag av intervjuarna som är verksamma i områden med goda trafikförbindelser inom huvudstadsregionen. Intervjuarens huvudsakliga arbetsfält består av flera mindre kommuner eller i större kommuner av specificerade postnummerområden. I undersökningar som görs per telefon kan intervjupersonerna bo runt om i Finland.

Statistikintervjuaren arbetar förhållandevis självständigt. Det innebär att intervjuaren måste kunna planera sitt arbete så att alla intervjuer kan utföras inom utsatt tid. Arbetet utförs främst kvällstid. Som statistikintervjuare stöter man på många olika slags människor i arbetet. Även om de flesta är välvilligt inställda till Statistikcentralens undersökningar, måste intervjuaren ibland övertyga intervjupersonen om att undersökningen verkligen är viktig innan man kan göra intervjun. Somliga personer kan vara ängsliga och misstrogna, somliga motsträviga och negativt inställda. I sådana fall gäller det att motivera personen att svara genom att förklara hur viktig undersökningen är och hur viktigt det är att delta.

Varför görs det intervjuundersökningar?

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som samlar in uppgifter om och ger ut statistik över samhällsförhållanden samt utför undersökningar om levnadsförhållanden. Statistiken och undersökningarna bygger på data ur flera olika källor. Vissa uppgifter går bara att få genom att fråga människor. För detta arbete behöver vi statistikintervjuare. Bland annat om detta behövs det information för beslutsfattandet i vårt samhälle.

  • Hur bor finländarna, hurdana är arbetsförhållandena, vilken utbildning önskar man sig?
  • Vad anser de om Finlands ekonomi?
  • Hur många arbetslösa finns det?
  • Hur många lediga jobb finns det?
  • Hur använder människorna sina pengar, vad gör de på semestern, hur tar de sig till och från arbetet?

Utbildning

Våra intervjuare har utbildats för uppgiften och är erfarna arbetstagare.

Man kan lära sig intervjuyrket bara genom att få erfarenhet av det. Vi strävar efter att ge en bra grundutbildning. Vårt utbildningsprogram består av självstudier och förhandsuppgifter. Innan det egentliga arbetet inleds hålls en grundutbildning på några dagar i Helsingfors. Förhandsuppgifterna ger teoretiska kunskaper om branschen och de kompletteras och fördjupas under grundkursen. Vi ger också utbildning i datoranvändning.

För att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten ordnas regelbundet fortbildning samt undersökningsspecifik utbildning.

Intervjuerna görs på finska, svenska och engelska, men även andra språk kan komma ifråga. Vi anser det vara en stor fördel, om intervjuaren kan göra intervjuer på flera olika språk.

Lön och villkor för tjänsteförhållandet

För statistikintervjuarens arbete betalas timlön, som består av en grundlön och en individuell lönedel. Den personliga lönedelen bestäms på basis av den prestations- och kunnandenivå som konstaterats årligen. Statistikintervjuarens grundtimlön är för tillfället omkring 13 euro.

Lönen är samma för alla arbetsuppgifter: intervjuerna, resorna samt för arbetet som utförs hemma. Reseersättning betalas separat. Ersättningen för användning av egen bil är för tillfället 0,43 euro per kilometer. Statistikcentralen tillhandahåller nödvändiga telefonanslutningar och telefoner samt hörlurar o.d. Också dator och trådlös datakommunikation är arbetsredskap som Statistikcentralen erbjuder. De möbler intervjuarna behöver hemma såsom skrivbord, stol och motsvarande, skaffar de däremot själva.

Intervjuaren har en varierade arbetstid på så sätt att arbetstiden är minst 12 timmar i veckan och högst 38 timmar 45 minuter i veckan. Intervjuarnas veckoarbetstid är vanligen 12–30 timmar beroende på tidpunkten och antalet pågående datainsamlingar samt delvis beroende på intervjuarens egna önskemål. Eftersom fältarbetet koncentreras till vissa månader händer det att veckoarbetstiden ibland överskrider 30 timmar. Arbetsmängden är vanligen mindre på sommaren.

Eftersom arbetsmängden varierar rätt mycket olika tider på året är det nödvändigt att man kan vara flexibel när det gäller arbetstider och -mängder. Detta förutsätter anpassningsvilja från den övriga familjens sida, eventuellt särskilda arrangemang för barnvården osv.

Statistikintervjuarens arbete är deltidsarbete. Våra intervjuare har dock tidvis så pass stor arbetsbörda att arbetet inte går att utföra vid sidan av heldagsarbete eller sådana studier som kräver heltidsnärvaro.

Intervjuarna har semester med lön som bestäms enligt statens semesterlag och -avtal. Till semester berättigar de månader under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3.) då intervjuaren har arbetat minst 35 timmar per månad. Intervjuarna omfattas av Statistikcentralens företagshälsovård.

Att söka jobb

Vi utlyser alltid lediga jobb med öppet rekryteringsförfarande på webbplatsen Valtiolle.fi. Därför hoppas vi att du lämnar in din ansökan via webbplatsen Valtiolle.fi.

Bekanta dig med våra lediga jobb (Valtiolle.fi) Bekanta dig med anvisningarna för sökande Lämna en öppen ansökan


Ansökningsförfarande

Intervjuarna väljs på basis av en jobbsökningsblankett, förhandsuppgifter, en telefonintervju och ett personligt möte. Vi förutsätter att alla som väljs deltar i grundutbildningen för nya statistikintervjuare som ordnas i Helsingfors och delvis på distans. För kursperioden betalas lön och reseersättningar. Arbetet börjar omgående efter kursen.

Kom med och skapa fakta för framtiden!