Överaktuarie

Har du någonsin undrat vad en överaktuarie är? Hos oss arbetar mer än 300 överaktuarier, medan det totala antalet anställda är omkring 800.

Överaktuarie är den vanligaste uppgiftsbenämningen vid Statistikcentralen. En överaktuarie kan helt enkelt definieras som expert på statistik. (Över)aktuarie är dessutom en av de äldsta tjänstebenämningarna och kommer från det latinska ordet actuarius, en tjänsteman med ansvar för lönerna i den romerska armén.

Vad gör en överaktuarie?

En stor del av våra överaktuarier framställer statistik, ofta som en del av ett större team. Vid Statistikcentralen framställs 150 olika statistikgrenar vars ämnesområden täcker olika samhällsfenomen, såsom boende, energi, ekonomi, sysselsättning, befolkning och miljö. 

Arbetet utförs i huvudsak självständigt, men stöd för både nya idéer och praktiskt genomförande finns alltid att få när det behövs. Uppgifterna är mångsidiga och mina arbetsdagar är mycket varierande. Statistikcentralen utvecklas kontinuerligt och man kan påverka på bred front inom den egna statistikgrenen.
Siiri, överaktuarie
producentprisindex för tjänster

Internationalism är en del av vardagen för den som framställer statistik. Arbetet med att framställa statistik baserar sig på samarbete med olika nätverk och vi är en del av FN:s och EU:s statistikgemenskap.

I arbetet med anknytning till statistik får överaktuarien utföra ett mångsidigt spektrum av uppgifter. Till dem hör att sätta sig in i ämnesområdet, delta i och administrera datainsamlingen, behandla data, rapportera och informera. Som överaktuarie får du arbeta som expert i även många andra uppgifter än i teamet för statistikproduktion. Uppgiftens tyngdpunkt kan ligga på exempelvis anskaffning av material, utveckling och projekt.

Allra mest motiverande är att söka efter lösningar på olika problem. Då får man vara kreativ och ibland även påhittig. Ibland söker vi lösningar tillsammans och ibland arbetar vi självständigt för att lösa problem.
Matti, överaktuarie
trafikstatistik

Statistikcentralen har Finlands största datalager och vi har unik know-how om framställning, bearbetning och förädling av data. Därför får vi in många beställningar på specialutredningar och undersökningar som baserar sig på data och statistik. Även dessa görs av överaktuarier.

Vem kan bli överaktuarie?

Det finns många olika slags bakgrunder bland dem som kommer till oss för att arbeta som överaktuarier.  Ofta har till exempel de som arbetar med ekonomiska frågor en bakgrund inom ekonomi, medan de som arbetar med demografiska och samhälleliga frågor är bland annat sociologer. Energi- och miljöfrågor statistikförs ofta av personer som studerat inom området. Bland dem som arbetar som överaktuarier finns också humanister, naturvetare, pedagoger, diplomingenjörer och tradenomer. Alla överaktuarier har alltså inte en utbildning inom statistik. De facto är dessa personer rätt få.

Den som arbetar med något som intresserar en själv är engagerad att lära sig mera. Det här arbetet är en kombination av allt det som intresserade mig redan under studietiden. Det ter sig naturligt att samhällelig information kombineras med siffror.
Johanna, överaktuarie
befolkningsstatistik

Överaktuarien utvecklas till expert inom sitt område med hjälp av introduktion, lärande i arbetet och stöd från arbetsgemenskapen. Många olika typer av utbildning kan tack vare exempelvis forsknings- och metodstudier ge goda färdigheter för analys, bearbetning och produktion av information. Nyfikenhet, vilja att förstå fenomen djupare och intresse för siffror hjälper till att lyckas i arbetet som överaktuarie. 

Synliga resultat

Överaktuariernas arbete syns på många sätt i samhället. Opartisk och aktuell information utnyttjas av såväl beslutsfattarna, forskarna, näringslivet som medborgarna. Uppgifter som Statistikcentralen framställt är dagligen synliga i medierna.

Mitt arbete känns betydelsefullt, eftersom prisindexen används i stor utsträckning t.ex. i olika avtal. Det är alltså viktigt att prisindexen utarbetas på ett konsekvent och korrekt sätt. Uppgifterna om prisutvecklingen är av samhällelig betydelse, särskilt i dagsläget.
Siiri, överaktuarie
producentprisindex för tjänster

Statistik följer samhällsutvecklingen på kort och lång sikt. Förändringarna i ekonomin och samhället, såsom utvecklingen av inflationen och sysselsättningen, bara för att nämna några exempel på statistikgrenar, berättar dagligen om situationen i vårt samhälle. Betydelsen av högklassig information kan inte överbetonas och i instabila tider är statistik allt viktigare.

Kom med och skapa fakta för framtiden!