Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.2.2010

Deltagarna i vuxenutbildning aktiva kulturevenemangsbesökare

Enligt Statistikcentralens undersökning om vuxenutbildning deltar över hälften av 25–64-åringarna i någon utbildning under året medan ännu fler utökar sina kunskaper och färdigheter genom självstudier. Utöver utbildning och studier är finländska vuxna också aktiva besökare på olika kultur- och idrottsevenemang.

Enligt undersökningen om vuxenutbildning 2006 hade nästan två av tre (64 %) av finländarna i åldern 25–64 år, varit på teater, konserter, opera, balett eller en dansföreställning åtminstone en gång under året. Något mer än hälften (53 %) hade varit på museum eller konstutställning, det samma gäller bio (52 %). Något färre än varannan (47 %) person i denna åldersgrupp hade besökt idrottstävlingar och -evenemang.

Figur 1. Personer som besökt kultur- och idrottsevenemang under året efter deltagande i vuxenutbildning och självstudier år 2006 (befolkningen i åldern 25–64 år som besökt dyl. evenemang).

Figur 1. Personer som besökt kultur- och idrottsevenemang under året efter deltagande i vuxenutbildning och självstudier år 2006 (befolkningen i åldern 25–64 år som besökt dyl. evenemang).

Självstudier för vuxna (s.k. informellt lärande) sker ofta i vardagliga miljöer, t.ex. i samband med hobbyer eller genom besök på museer e.dyl. historiska eller naturvetenskapliga platser. Självstudier omfattar bara sådan verksamhet vars syfte från början varit lärande. Ofta sker lärandet också utan sådana klara målsättningar. Av denna orsak kan man t.ex. räkna deltagande i kulturevenemang som en del av livslångt lärande och ökning av humankapital.

Utbildningen ackumulerar, dvs. vuxenutbildning får de som redan är högutbildade. Också målinriktade självstudier är vanligast bland dem som också deltagit i formell vuxenutbildning. Av dem som bedrivit självstudier hade två av tre deltagit i vuxenutbildning. Samma ackumulering gäller också deltagande i kultur- och idrottsevenemang (figur 1). Omkring två av fem personer som besökt kulturevenemang hade deltagit i vuxenutbildning samt bedrivit självstudier under de senaste 12 månaderna. Två av fem hade deltagit i vuxenutbildning eller studerat annars. Bara en av fem av dem som deltagit i kulturevenemang hade varken deltagit i vuxenutbildning eller bedrivit självstudier. När det gäller idrottsevenemang var situationen något jämnare.

Deltagande i vuxenutbildning och självstudier hade utöver deltagande i kulturevenemang en klar koppling också till besöksfrekvensen. Av dem som deltagit i vuxenutbildning och bedrivit självstudier hade 16 procent minst sju gånger varit på teater, konserter, opera, balett eller dansföreställningar under året. Däremot hade bara fyra procent av de vuxna som inte deltagit i vuxenutbildning eller bedrivit självstudier besökt olika tillställningar minst sju gånger. När det gäller biobesök var motsvarande siffror nio och fyra procent och när det gäller museer och konstutställningar 10 och en procent. 18 procent av dem som både deltagit i vuxenutbildning och bedrivit självstudier hade besökt idrottsevenemang minst sju gånger, medan siffran var 12 procent när det gäller dem som varken deltagit i vuxenutbildning eller bedrivit självstudier.

Sysselsatta samt kvinnor hade besökt olika kulturevenemang oftare än genomsnittet, medan männen oftare besökt idrottsevenemang.

Undersökningen om vuxenutbildning är en EU-harmoniserad undersökning som åren 2005–2008 genomfördes i totalt 29 länder. Internationella jämförelseuppgifter om deltagande i kultur- och idrottsevenemang var ännu inte tillgängliga när detta offentliggörande skrevs. Eurostat publicerar uppgifterna under våren.

I slutet av november 2010 publiceras resultaten av Statistikcentralens undersökning om tidsanvändning och kulturintressen 1991–2009.


Källa: Undersökning om vuxenutbildning 2006

Förfrågningar: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221, aikuiskoulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Finländare på kultur- och idrottsevenemang 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/05/aku_2006_05_2010-02-04_tie_002_sv.html