Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2012

Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren

De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under recessionsåret 2009 gjorde produktionen en sådan djupdykning att den ännu år 2010 låg rejält under produktionsvolymen för år 2007. Av landskapen har givetvis en del klarat sig bättre, en del sämre.

Bäst klarade sig år 2010 regionerna i norra Finland oberoende av om man mäter produktionsförändringen i löpande eller fasta priser. I Norra Österbotten, Österbotten och Lappland inföll den bästa ökningen av produktionsvolymen år 2010. Den största ökningen av produktionen i löpande priser år 2010 stod dock Kajanaland för, sen kom Österbotten och Norra Österbotten.

Förändringen av förädlingsvärdets volym efter landskap mellan åren 2009-2010, %

Förändringen av förädlingsvärdets volym efter landskap mellan åren 2009-2010, %

Särskilt svårt har recessionsåret 2009 varit i Egentliga Finland. Där minskade förädlingsvärdet mest år 2010, både i löpande och fasta priser. Utvecklingen i Egentliga Finland är bekymmersam också strukturellt sett , eftersom dess förädlingsvärde i fasta priser sjönk redan år 2008, dvs. under ett år som i allmänhet var gott.

Den ekonomiska utvecklingen har varit problematisk också i Mellersta Finland. Landskapets förädlingsvärde i löpande och också i fasta priser visade dock en gynnsam ökning ända fram till år 2008, vilket innebär att situationen där inte är lika svag. På Åland och i Östra Nyland sjönk volymen något också år 2010, men utvecklingen där har varit relativt god under tidigare år.

Utgångsåret för granskningen påverkar landskapens ordningsföljd i hög grad

Hur landskapen placerar sig vid förändringar av förädlingsvärdet till fasta priser, dvs. av volymen, beror i viss mån på vilket år man inleder granskningen. Om man granskar hela 2000-talet, har fem landskap klarat sig bäst; Östra Nyland, Birkaland och Norra Österbotten med en tillväxt på över 30 procent samt Österbotten och Nyland, båda med en tillväxt på över 20 procent. Om man börjar granskningen fr.o.m. år 2006, då volymen för hela landet var något högre än år 2010, har Österbotten och Nyland samt Östra Nyland och Norra Österbotten haft den bästa tillväxten.

Statistikcentralen publicerar nu nya tidsserier för regional produktion och sysselsättning för åren 2000–2010 i enlighet med nationalräkenskapernas nya näringsgrensindelning TOL 2008.

I tabellbilaga 1 visas förändringen av förädlingsvärdets volym efter landskap mellan åren 2009 och 2010.

Nyland åter i täten för disponibla inkomster bland Fasta Finlands hushåll

Av landskapen i Fasta Finland hade hushållen i Nyland de största disponibla inkomsterna år 2010, dvs. 21 800 euro per invånare. I hela Finland hade hushållen på Åland de största disponibla inkomsterna år 2010, dvs. 22 500 euro per invånare. Genomsnittet för hela landet var 18 800 euro per invånare.

Disponibel inkomster per capita efter landskap år 2010, euro

Disponibel inkomster per capita efter landskap år 2010, euro

Den disponibla inkomsten för konsumtion och sparande var 22 500 euro per invånare på Åland efter att betalda inkomstskatter, socialskyddsavgifter och andra betalda inkomstöverföringar avdragits från de åländska hushållens löner och andra löntagarersättningar, kapital- och andra inkomster samt socialförmåner. Detta var över tusen euro mer än året innan. I Fasta Finland hade nylänningarna de högsta disponibla inkomsterna, 21 800 euro per invånare. Genomsnittet för hela landet var 18 800 euro per invånare, en ökning på 900 euro per invånare jämfört med året innan. Utöver Åland och Nyland hade bara Östra Nyland högre disponibla inkomster än genomsnittet för hela landet. Medianlandskapen bestod åter av Södra Karelen och Päijänne Tavastland, där den disponibla inkomsten på omkring 17 700 euro ligger sex procent under den genomsnittliga nivån för hela landet. Skillnaden mellan den disponibla inkomsten per invånare i Mellersta Österbotten och på Åland, dvs. landskap i båda ändar av inkomstfördelningen, var över 6 000 euro per invånare.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionkonton för år 2010. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2012. I databastabellerna är de senaste siffrorna jämförbara i tidsserien för åren 2000–2010. En tidsserie för åren 1995–2008 finns också att tillgå. De nationalräkenskapssiffror som använts vid framställningen av denna tidsserie är från år 2010.

De disponibla inkomsterna gick tillbaka till sin tidigare tillväxtbana, tillväxten på hela landets nivå var omkring 5 procent jämfört med året innan. År 2009 skedde t.o.m. en minskning av den disponibla inkomsten i hushållen i en del av landskapen jämfört med år 2008, men år 2010 passerade alla landskap 2008 års nivå. Den största ökningen har Kajaland och Södra Savolax haft, över åtta procent jämfört med år 2009. I båda landskapen minskade de disponibla inkomsterna år 2009. I Lappland och i Mellersta Finland har ökningen varit omkring sex procent.

I tabellbilaga 2 visas de disponibla inkomsterna per invånare efter landskap år 2010.


Källa: Regionalräkenskaper 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aku Alanen 09 1734 3320, Olli Pirinen 09 1734 3365, Riikka Tupala 09 1734 3349, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2010/altp_2010_2012-12-14_tie_001_sv.html