Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Avfall

Med avfall avses föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallsbehandling

Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall. I avfallsbehandling ingår även ändring av avfallets sammansättning, struktur eller andra egenskaper i syfte att möjliggöra dessa åtgärder.

Avfallshantering

Organiserad verksamhet för insamling, transport och förvaring av avfall samt för ordnande av återvinning, slutbehandling eller slutdeponering av avfall. Till avfallshantering räknas även åtgärder som vidtas i syfte att förhindra uppkomst av avfall.

Avfallsindelning

Avfall indelas efter uppkomstsätt, sammansättning eller andra faktorer. Inom avfallshanteringen tillämpas miljöministeriets förteckning, som ingår i förordningen om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall. Inom avfallsstatistiken används miljöministeriets förteckning samt den gemensamma europeiska avfallslistan (List of Waste), vilken ingår i EU:s avfallsstatistikförordning och ligger till grund för miljöministeriets förteckning.

Avfallsmängd

Den totala mängd avfall som uppkommer inom ett lands gränser under loppet av ett år. Avfallsmängderna anges vanligen i viktenheter och redovisas efter avfallsklass och avfallsslag enligt producerande bransch, hushållssektorn inbegripen.

Avfallsslag

Avfallsblandning bestående av en eller flera avfallsfraktioner eller avfallskomponenter.

Deponi

En deponi (avstjälpningsplats) är en avfallsbehandlingsplats som är avsedd för slutdeponering av kommunalt avfall, farligt avfall eller annat avfall (t.ex. stenmaterial). Genom förvaltningsbeslut kan även en plats för långvarig förvaring av avfall betecknas som avstjälpningsplats.

Energiutvinning ur avfall

Förbränning av avfall för utvinning av avfallets energiinnehåll.

Hushållsavfall

Konsumtionsavfall som härstammar från hushåll. Till hushållsavfall räknas inte sådant avfall som uppkommit utanför hemmet eller hushållssfären, inte ens då avfallsproducenten är ett hushåll (exempelvis spillolja som uppstår vid oljebyte och lämnas på bilverkstaden).

Industriavfall

Produktionsavfall från industriell verksamhet. Till industriavfall räknas ibland även avfall från energiproduktion samt avfall från mineralbrytning.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen.

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Produktionsavfall

Produktionsavfall är avfall som uppkommer i samband med produktion, till skillnad från konsumtionsavfall som i första hand består av kommunalt avfall och därmed jämförbart avfall. Produktionsavfallsmängderna och avfallsslagen varierar vanligen mycket från bransch till bransch. Till produktionsavfall räknas bl.a. allt industriellt processavfall samt sidosten från gruvdrift. Inom alla näringsgrenar uppkommer både produktions- och konsumtionsavfall, också inom tjänsteproduktionssektorn, även om tyngdpunkten där ligger på konsumtionsavfall.

Separat insamlat avfall

Avfall som med hjälp av källsortering har samlats in för ett speciellt ändamål, separat från blandavfall. Separat insamlat avfall (t.ex. bioavfall) kan bestå av mer än en avfallsfraktion.

Slam

Blandning av vätska och däri uppblandat finfördelat fast ämne i hög koncentration. I avfallsstatistiken redovisas avfallsblandningar inklusive sitt vätskeinnehåll, utom i fråga om slamprodukter, där mängden fast ämne är relativt liten i förhållande till mängden vatten.

I fråga om slam från vattenreningsverk räknas endast slammets torrsubstans som avfall i avfallsstatistiken.

Slutdeponering

Permanent deponering av avfall på en avgränsad plats (t.ex. avstjälpningsplats) som har reserverats för detta ändamål.

Återanvändning

Återanvändning omfattar användning av avfall som råmaterial eller material. Till återanvändning räknas inte återvinning genom energiutnyttjande. (Däremot kan man återanvända aska.) Till återanvändning räknas inte återbruk av begagnade varor (t.ex. tomflaskor). Återbruk utgör emellertid en viktig del av avfallshanteringen genom att det bidrar till att förhindra uppkomsten av avfall.

Återvinning

Återvinning omfattar användning av avfall som energikälla (energiutnyttjande) samt återanvändning av avfallsmaterial för produktionsändamål (materialutnyttjande). Återvinning omfattar inte återbruk av begagnade varor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/kas_sv.html