Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2018

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 1,1 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 1,9 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,8 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 3:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2016–2017
Årsförändrings-%
III/2017–III/2018
1)
Statsekonomin 100,4 -0,4 1,1
Kommunalekonomin 100,4 -1,0 1,9
– Kommuner 99,8 -1,4 1,7
– Samkommuner 100,6 -0,9 1,8
– Prisindex för den kommunala basservicen 100,3 -1,0 1,8
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt löner och arvoden steg. Ökningen inom kommunekonomin berodde på löner och arvoden samt köp av varor och tjänster.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats 2015=100. I det reviderade prisindexet för offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014. Viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin följer år 2015 för alla kommuners och samkommuners del. Kommunernas och samkommunernas bolagiserade affärsverk har avförts från kommunekonomins viktstruktur och överföringar bl.a. från socialväsendet till undervisningsväsendet har gjorts när det gäller bl.a. småbarnspedagogiken. Nedskärningen av semesterpengar har beaktats i indexet redan fr.o.m. andra kvartalet 2016, inte först fr.o.m. början av år 2017 såsom det var tidigare. Den här ändringen har också gjorts när det gäller indexen för gamla basår. En överenskommelse om saken har ingåtts med Finansministeriet och Kommunförbundet. Indexet över kommunekonomin är i fortsättningen ett eget index, eftersom kommunekonomins viktstruktur i indexet inte summeras för kommuner och samkommuner på grund av konsolideringen av köp av tjänster. Statens utgiftsslag liksom indelningen av den kommunala ekonomin enligt uppgifts- och utgiftsslag är oförändrade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/03/jmhi_2018_03_2018-11-30_tie_001_sv.html