Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.12.2016

Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,2 miljarder euro under juli-september

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under tredje kvartalet 2016 med 0,7 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 1,9 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2016 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 12,6 miljarder euro och totalutgifterna till 13,8 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 1,8 procent. Underskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,7 miljarder euro. De minskade med 0,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade inkomstskatter och andra löpande transfereringar mest, medan marknadsproduktionen och kapitalinkomsterna minskade. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under tredje kvartalet till 11,9 miljarder euro. De minskade med 0,4 procent. Av utgifterna stod de sociala naturaförmånerna (köpt marknadsproduktion) och den fasta bruttoinvesteringen för den största ökningen. Av utgifterna minskade annan insatsförbrukning mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var på samma nivå som året innan, dvs. 0,3 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 6,9 miljarder euro och totalutgifterna till 6,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,2 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,5 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro från året innan och var 0,6 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,6 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 1,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 0,8 procent. Av utgifterna minskade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 7 miljoner euro under tredje kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade med 2,8 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter minskade med 0,4 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,1 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,6 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 0,1 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster förändrades inte från föregående kvartal, medan utgifterna minskade med 0,6 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 14.12.2016. Uppgifterna revideras nästa gång 17.3.2017.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (387,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/03/jtume_2016_03_2016-12-20_tie_001_sv.html