Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2018

Massmediemarknaden visade en liten ökning – hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster

Värdet av massmediemarknaden uppgick till omkring 3,8 miljarder euro år 2017. Marknadens värde ökade med 1,4 procent jämfört med året innan, dvs. med 53 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över massmedier och kultur.

Massmediemarknaden 2016 - 2017, miljoner euro

  2016 2017 2017 Förändring
mn € mn € % % 2016-17
Dagstidningar(7-4 dagar i veckan) 1) 807 785 20,7 -2,8
Övriga tidningar 1) 135 136 3,6 0,4
Gratistidningar 1) 68 68 1,8 0,7
Tidskrifter 1) 490 470 12,4 -4,1
Böcker 1) 3) 527 549 14,5 4,2
Förlagsverksamhet totalt 2 027 2 008 52,9 -0,9
Television 2) 1 110 1 134 29,9 2,2
Radio 64 67 1,8 4,1
Internetreklam 324 370 9,8 14,2
Elektroniska massmedier totalt 1 499 1 572 41,4 4,9
Fonogram 1) 59 64 1,7 8,5
Video (dvd, blu-ray) 61 46 1,2 -24,9
Biografer 96 105 2,8 9,4
Inspelningsmedier totalt 217 216 5,7 -0,6
Massmedier totalt 3 742 3 795 100,0 1,4
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur
1) Omfattar också digital försäljning.
2) Omfattar Yle public service-verksamheten i sin helhet (tv, radio, webbutgivningen).
3) P.g.a. revideringen av statistikföringen kan uppgifter fr.o.m. år 2017 inte helt jämföras med tidigare år.

Förlagsbranschen (inkl. dagstidningar, gratistidningar, tidskrifter och böcker) är volymmässigt fortfarande den klart största sektorn på mediamarknaden i Finland. År 2017 fortsatte dock försäljningen av dagstidningar och tidskrifter att minska, vilket den gjort i nästan ett decennium. Detta gjorde att hela förlagsbranschen visade en nedgång. Bokförsäljningen har däremot ökat de senaste åren, även om revideringen av statistikföringen gör att de senaste uppgifterna inte helt kan jämföras med tidigare års siffror. Statistikcentralens kalkyl baserar sig på uppgifterna från Bokhandelsförbundet och Finlands Förlagsförening.

Av de enskilda näringsgrenarna inom media var televisionsbranschen den största år 2017 med en volym på drygt 1,1 miljarder euro. Till televisionsbranschen räknas här Rundradions verksamhet i sin helhet, tv-reklam i kommersiell tv samt tv-tjänsternas beställningsavgifter, dvs. grundavgifter för kabel-tv och betal-tv-avgifter (inkl. beställningsvideotjänster som Netflix).

År 2017 ökade televisionsbranschen med drygt två procent jämfört med året innan i takt med betal-tv-verksamheten. Enligt uppgifterna som Finnpanel samlat in följer en allt större del av hushållen beställningsvideotjänster. Olika betal-tv-avgifter utgör därmed en allt större del av hushållens utgifter för mediakonsumtion. Detta framgår av Statistikcentralens konsumtionsundersökning, som publicerats i år. Mängden tv-reklam och dess andel av intäkterna från televisionsverksamhet fortsatte däremot att sjunka.

Internetreklam ökade med över 14 procent jämfört med året innan och uppgick till omkring 370 miljoner euro år 2017.

År 2017 var gynnsam också för ljudmedier: marknaden för ljudupptagningar ökade enligt uppskattning med drygt åtta procent och den kommersiella radion med drygt fyra procent jämfört med året innan. Marknaden för ljudupptagningar ökar nu till följd av den digitala försäljningen, som enligt uppgifter från Musikproducenterna – IFPI Finland rf redan täckte 83 procent av försäljningen av ljudupptagningar i Finland år 2017. Radioreklam har däremot ökat rätt så jämnt under flera års tid.

Också biograferna visade år 2017 en klar ökning jämfört med året innan. Biografernas biljettförsäljning och reklam ökade sammantaget med drygt nio procent. Enligt uppgifterna från Finlands filmstiftelse gick man i Finland i fjol totalt 8,8 miljoner gånger på bio. Inhemsk film hade 2,4 miljoner besökare (27 procent av alla biobesök) och klart flest Okänd soldat som filmades på nytt år 2017.

Enligt Europeiska audiovisuella observationsorganet minskade marknaden för videoinspelningar med omkring 25 procent från året innan. I uppgifterna ingår försäljning av dvd- och blu-ray-skivor samt uthyrning av blu-ray-filmer, men uppgifter om uthyrning av dvd-filmer saknas denna gång i kalkylen.

Trots den småskaliga ökningen som nu statistikförs har massmediemarknadens storlek minskat ytterligare i förhållande till bruttonationalprodukten. Massmediernas andel av bruttonationalprodukten var 1,7 procent år 2017, då den ännu tio år tidigare var 2,1 procent. Från år 2007 har massmediemarknaden minskat med 3,6 procent och i synnerhet när det gäller video-, ljudupptagnings- och förlagsbranschen har minskningen varit mycket kraftig.

Förändringar i massmediemarknaden 2007–2017, %

Förändringar i massmediemarknaden 2007–2017, %

Ovan presenterade kalkyler över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå t.ex. siffran som beskriver storleken på tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller i viss mån överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Saarenmaa 029 551 3517, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2017/jvie_2017_2018-11-23_tie_001_sv.html