Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2010

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 21,9, medan den i juli var 19,1 och i juni 18,7. Förtroendet för ekonomin har mätts lika starkt som i augusti bara i början av år 2000. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2–19 augusti 1 420 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i augusti förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen samt på de egna möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Däremot försvagades konsumenternas syn på sin egen ekonomi något. Konsumenterna bedömde i augusti att inflationen kommer att accelerera och ansåg att det är ännu fördelaktigare att spara.

I augusti antog redan 55 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 10 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 45 och 21 procent. I augusti litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I augusti litade 39 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 20 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar dystra 13 och 66 procent.

I augusti antog 17 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent åter bedömde att risken ökat. För ett år sedan var dessa andelar dystra 7 och 30 procent. I augusti uppskattade 48 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i augusti att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 1,5 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I augusti ansåg 67 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Motsvarande andel för ett år sedan var 58 procent av konsumenterna. Av hushållen hade 65 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I augusti planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 52 procent i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen 57 procent. Konsumtionsplanerna var i augusti för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar t.ex. till att resa, reparera bostaden eller skaffa fritidsartiklar under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 18 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i augusti i fjol 16 och 7 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för augusti utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens webbsida.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2009 07/2010 08/2010 Utsikter
Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 21,9 -6,5 8,2 19,1 21,9 ++
Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 6,2 9,2 8,9 +/-
Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 36,9 52,0 10,9 47,3 40,5 47,4 +
Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,0 24,2 -27,1 10,8 21,5 22,8 ++
Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -31,5 5,2 8,5 +/-
Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,5 2,2 2,4 +/-
Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 34,2 25,9 29,0 +
Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 11,0 17,2 20,2 +
Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 19,7 23,4 17,9 +/-

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/08/kbar_2010_08_2010-08-27_tie_001_sv.html