Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2010

Konsumenternas förtroende oförändrat i november

Konsumenterna hade ett fortsatt högt förtroende för ekonomin i november. Konsumenternas förtroendeindikator var 20,8 i november, medan den i oktober var 20,5 och i september 22,9. Jämfört med året innan och med långtidsmedelvärdet var förtroendet för ekonomin samtidigt klart starkare i november. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 november 1 383 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i november förväntningarna på möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. I november blev konsumenternas uppskattningar om den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt om arbetslöshetsutvecklingen åter något svagare. Konsumenterna bedömde dock att utsikterna för Finlands ekonomi fortfarande var starka. Dessutom ansåg konsumenterna i november att det var fördelaktigare än tidigare att spara.

Fyrtiosju procent av konsumenterna trodde i november att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 13 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 54 och 17 procent. I november litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I november litade 36 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 25 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar dystra 13 och 62 procent.

I november antog 20 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Ännu för ett år sedan var också dessa andelar dystra 8 och 26 procent. Fyrtiotre procent av de sysselsatta uppskattade i november att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i november 2,0 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

Av konsumenterna bedömde 67 procent i november att tidpunkten att spara är god. Motsvarande andel för ett år sedan var 56 procent. Av hushållen hade 67 procent sparat och rentav 82 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

I november ansåg 68 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån och 12 procent av hushållen planerade att ta lån inom ett år.

Fyrtionio procent av konsumenterna bedömde i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen 58 procent. Konsumenternas köpplaner var återhållsamma i november, men många hushåll använder pengar på bl.a. resor eller köp av fritidsartiklar och hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 18 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i november i fjol 15 och 8 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för november utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens webbsida.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2009 10/2010 11/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 10,9 20,5 20,8 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 7,4 9,4 8,9 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,1 52,0 10,9 47,8 47,1 51,7 ++
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 18,2 19,2 17,2 ++
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -29,8 6,3 5,3 +/-
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,0 3,0 2,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 35,2 26,8 24,6 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 8,4 19,8 21,0 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 26,6 26,8 23,4 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (422,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/11/kbar_2010_11_2010-11-29_tie_001_sv.html