Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2010

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i december till ungefär samma nivå som ett år tidigare och långtidsmedelvärdet. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 13,5, medan den i november var 20,8 och i oktober 20,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–16 december 1 380 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i december rejält förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Synen på Finlands ekonomi var svagare senast våren 2009.

Däremot var konsumenternas uppskattningar av sin egen ekonomi och sina möjligheter att spara nästan oförändrade i december och vad gäller sparandet fortfarande ljusa. I december bedömde konsumenterna att det är mindre fördelaktigt än tidigare att ta lån och särskilt att köpa kapitalvaror. Ändå hade hushållen många planer på att ta lån samt köpa bostad och kapitalvaror.

I december var det bara 32 procent av konsumenterna som trodde att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugosex procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i november 47 och 13 procent och för ett år sedan 54 och 15 procent. I december litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I december litade bara 26 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan allt fler, dvs. 35 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i november 36 och 25 procent och för ett år sedan de mycket dystra 17 och 54 procent.

I december antog 16 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent åter bedömde att risken ökat. Även dessa andelar var dystrare för ett år sedan: 10 och 24 procent. I december uppskattade 45 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 25 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i december att konsumentpriserna stiger med 3,0 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i december 1,9 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I december ansåg 64 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Motsvarande andel för ett år sedan var 57 procent. Av hushållen hade 69 procent sparat och rentav 81 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 65 procent i december att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 70 procent. I december planerade påfallande många, dvs. 16 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

Bara 45 procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen 60 procent. Hushållen hade dock gott om konsumtionsplaner i december, och många hushåll använder pengar t.ex. till att resa, inreda bostaden eller skaffa hemelektronik och fritidsartiklar under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och rentav 10 procent bostad. Motsvarande andelar var i december i fjol 16 och 7 procent.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2009 11/2010 12/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 14,4 20,8 13,5 +/-
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 8,9 8,9 9,3 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,2 52,0 10,9 50,7 51,7 48,8 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 19,8 17,2 1,7 -
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -21,8 5,3 -5,8 -
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 2,8 3,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 39,8 24,6 17,9 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 10,4 21,0 17,7 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 28,5 23,4 19,6 +/-

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (423,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/12/kbar_2010_12_2010-12-27_tie_001_sv.html