Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2011

Konsumenterna mycket optimistiska i februari

Konsumenternas förtroende för ekonomin steg i februari tillbaka till samma höga nivå som förra hösten. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 20,0, då den i januari var 16,6 och i december 13,5. I februari var förtroendet för ekonomin samtidigt klart starkare än året innan och långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 februari 1 430 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på den egna ekonomin som var oförändrade och lika försiktiga i februari jämfört med föregående månad. Synen på de egna möjligheterna att spara, på Finlands ekonomi och på arbetslöshetsutvecklingen förstärktes alltmer. I februari bedömde konsumenterna att inflationen kommer att accelerera och att det är lönsamt att spara. Hushållen hade dock gott om olika konsumtionsplaner.

I februari trodde 43 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Sexton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 40 och 18 procent och för ett år sedan 56 och 14 procent. I februari litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 29 och 10 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I februari antog 37 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 25 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 34 och 26 procent och för ett år sedan dystra 18 och 50 procent.

I februari antog 20 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 13 procent bedömde att risken ökat. Också dessa andelar var dystra för ett år sedan: 12 och 22 procent. I februari uppskattade 42 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 26 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i februari att konsumentpriserna stiger med 3,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i februari 1,9 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I februari antog 66 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Motsvarande andel för ett år sedan var 58 procent av konsumenterna. Av hushållen hade 68 procent sparat och rentav 82 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

I februari ansåg 65 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I februari planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 45 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var i januari 51 procent och för ett år sedan 58 procent. Trots det planerade många hushåll i februari att under de följande sex månaderna använda pengar t.ex. till att resa, reparera och inreda bostaden eller skaffa hemelektronik och fritidsartiklar. Av hushållen avsåg 18 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad. I februari i fjol var motsvarande andelar 16 och 7 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för februari utredde också hur vanliga olika apparater och anslutningar är i hushållen. Uppgifterna om apparaterna publiceras i samband med uppgifterna om följande konsumentbarometer i slutet av mars.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2010 01/2011 02/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 15,9 16,6 20,0 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,8 8,3 8,5 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,3 52,2 10,9 50,9 44,2 52,2 ++
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,2 10,1 13,1 +
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -19,2 3,8 6,1 +
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,1 3,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 37,7 27,5 18,6 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 10,4 19,9 19,3 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 21,4 22,5 19,0 +/-

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (429,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/02/kbar_2011_02_2011-02-24_tie_001_sv.html