Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2011

Konsumenternas förtroende försvagat – förtroendet för den egna ekonomin kvarstår

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 15,4 medan den i april var 17,8 och i mars 17,7. I maj var förtroendet för ekonomin emellertid på samma nivå som året innan och något starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2–19 maj 1 461 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på den egna ekonomin som förbättrades något i maj jämfört med föregående månad. Övriga delfaktorer försvagades. Synen på de egna möjligheterna att spara var dock fortfarande ljusa. Däremot försämrades konsumenternas syn på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen i maj och var rentav sämre än långtidsmedelvärdet. Konsumenterna oroade sig inte nämnvärt över att själva råka ut för arbetslöshet. I maj bedömde konsumenterna att priserna kommer att stiga snabbt och att det är lönsamt att spara istället för att ta lån och köpa kapitalvaror.

I maj trodde 32 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 24 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 36 och 19 procent och i maj i fjol 43 och 21 procent. I maj litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I april var motsvarande andelar 27 och 12 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I maj litade 34 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i april 35 och 23 procent och för ett år sedan dystra 28 och 38 procent.

Totalt 17 procent av de sysselsatta bedömde i maj att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 12 procent bedömde att risken ökat. Ännu för ett år sedan var också dessa andelar dystra: 15 och 18 procent. I maj uppskattade 45 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 26 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i maj att konsumentpriserna stiger med 3,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i maj 2,3 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

Totalt 63 procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 54 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I april var motsvarande andel 61 procent och för ett år sedan 67 procent. I maj planerade ändå lika många som tidigare, dvs. 13 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde bara 38 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. I april var motsvarande andel 45 procent och för ett år sedan 51 procent. Trots det planerade många hushåll i maj att under de följande sex månaderna använda sina pengar t.ex. till att reparera och inreda bostaden eller köpa fritidsartiklar och hemelektronik. Av hushållen avsåg 18 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och fler än tidigare, dvs. 10 procent, att köpa bostad. Motsvarande andelar var i maj i fjol 17 och 7 procent.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2010 04/2011 05/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,4 22,9 -6,5 15,8 17,8 15,4 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,3 8,2 10,0 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 49,3 49,0 46,5 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,4 25,3 -27,1 10,0 8,3 3,7 +/-
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -6,5 5,9 1,6 +/-
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 -0,8 6,0 6,2 +
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 25,8 20,1 8,8 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 16,5 16,7 18,0 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 22,2 13,3 6,7 -

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Marika Männistö , kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/05/kbar_2011_05_2011-05-27_tie_001_sv.html