Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2011

Konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi allt svagare

Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var i juli oförändrat jämfört med juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 11,3, då den i juni var 11,4 och i maj 15,4. I juli var förtroendet för ekonomin svagare än året innan (19,1) och långtidsmedelvärdet (13,3). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 juli 1 388 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juli bara förväntningarna på Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. Synen på den ekonomiska tillväxten var den mest pessimistiska sedan början av år 2009. Däremot förbättrades konsumenternas syn på arbetslöshetsutvecklingen och den egna ekonomin en aning i juli, men den var fortfarande sämre än långtidsmedelvärdet. Synen på de egna möjligheterna att spara var oförändrade och ljusa. Dessutom oroade sig konsumenterna inte nämnvärt över att själva råka ut för arbetslöshet. I juli bedömde konsumenterna att priserna kommer att stiga allt snabbare och att det är fördelaktigare att spara än att köpa kapitalvaror eller ta lån.

I juli trodde bara 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fler konsumenter, dvs. 34 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juni 26 och 30 procent och i juli i fjol mycket optimistiska 51 och 10 procent. I juli litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var dessa andelar 25 och 17 procent och för ett år sedan 26 och 11 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I juli litade 31 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 28 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 29 och 30 procent och för ett år sedan 35 och 24 procent.

I juli bedömde 18 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter bedömde att risken ökat. Dessa andelar var i juni 19 och 13 procent och för ett år sedan 19 och 15 procent. I juli uppskattade 47 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I juli förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,6 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var i juni 3,4 procent och i juli året innan 2,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juli antog 64 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 66 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juli ansåg 51 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel för ett år sedan var 68 procent. I juli planerade ändå lika många som året innan, dvs. 11 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 43 procent i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 50 procent. Många hushåll planerade i juli att under de följande sex månaderna använda sina pengar t.ex. på renovering och inredning av bostaden, köp av hemelektronik eller resor. Av hushållen avsåg 19 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. I juli i fjol var motsvarande andelar 16 och 6 procent.

Populationen i konsumentbarometern består av omkring 4,1 miljoner personer och 2,5 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens urvalsstorlek är 2 200 personer varje månad. I juli var bortfallet av svar 36,9 procent. Bortfallet av svar omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2010 06/2011 07/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 19,1 11,4 11,3 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 9,2 5,2 6,2 --
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 40,5 44,8 45,1 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,5 -2,9 -7,1 --
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 5,2 -1,3 1,0 +/-
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 3,4 7,1 6,5 +
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,2 3,4 3,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,1 41,8 -14,2 25,9 10,2 14,1 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 17,2 14,2 18,5 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,2 42,0 -47,1 23,4 3,4 1,8 --

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (474,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/07/kbar_2011_07_2011-07-27_tie_001_sv.html