Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2013

Konsumenternas förtroende oförändrat – konsumtion lockar inte

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 10,2 medan den i februari var 9,6 och i januari 4,5. Förtroendet för ekonomin var i mars något starkare än för ett år sedan (8,0), men svagare än långtidsmedelvärdet (12,5). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–18 mars 1 438 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i mars så gott som oförändrade jämfört med föregående månad. Förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen var fortfarande dystra och uppskattningarna om den egna ekonomin och Finlands ekonomi var försiktiga. Däremot var synen på de egna möjligheterna att spara bra.

Dessutom ansåg konsumenterna i mars att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att spara eller minst av allt köpa kapitalvaror. I mars oroade sig sysselsatta konsumenter något mera än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

Av konsumenterna trodde 33 procent i mars att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugofyra procent av konsumenterna bedömde att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars i fjol 27 och 32 procent.

I mars litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I mars litade 17 procent av konsumenterna på att arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 48 procent uppskattade att arbetslösheten ökar.

I mars antog 10 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 22 procent bedömde att risken ökat. Motsvarande andelar var i februari 11 och 18 procent och för ett år sedan 13 och 19 procent. I mars antog nästan hälften av de sysselsatta (45 %) att risken för arbetslöshet var oförändrad och en femtedel (22 %) upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,0 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 35 procent i mars att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Ungefär lika många, dvs. 36 procent, ansåg att tidpunkten var ofördelaktig för konsumtion. Motsvarande andelar var i februari 37 och 32 procent och för ett år sedan 40 och 31 procent.

Hushållens konsumtionsplaner var återhållsamma i mars. Bara 14 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil och 6 procent bostad inom ett år. I mars planerade 20 procent av hushållen att renovera bostaden.

Sparande och låntagning

I mars bedömde 54 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var motsvarande andel 61 procent av konsumenterna. Två av tre hushåll (63 %) hade sparat i mars och fyra av fem (80 %) trodde sig kunna spara under det följande året.

I mars ansåg 57 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år. För ett år sedan hade 14 procent av hushållen sådana planer.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2012 02/2013 03/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,0 9,6 10,2 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 5,3 7,4 7,0 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -4,4 3,5 3,5 +/-
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,1 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,9 27,6 -51,1 -16,5 -20,3 -17,8 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 7,6 -18,8 -2,8 -3,1 -7,2 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 41,8 -14,2 9,0 5,0 -1,3 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 14,3 8,9 5,7 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 11,4 13,6 12,0 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 47,7 47,6 48,3 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I mars var bortfallet av svar 38,8 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (458,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/03/kbar_2013_03_2013-03-27_tie_001_sv.html