Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2014

Konsumenternas förtroende förstärktes inte längre i februari

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 8,3, då den i januari var 9,9 och i december 7,2. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 9,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 februari 1 346 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i februari bara synen på hushållets möjligheter att spara jämfört med januari. Däremot försämrades synen på Finlands ekonomi och särskilt på arbetslösheten. Konsumenternas förväntningar på sin egen ekonomi var nästan oförändrade jämfört med januari.

Konsumenterna ansåg i februari att tidpunkten fortfarande var mer gynnsam för att ta lån än för att spara eller köpa kapitalvaror.

Egen och Finlands ekonomi

I februari trodde 33 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 25 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 39 och 21 procent och för ett år sedan i februari 35 och 26 procent.

I februari litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I februari i fjol var motsvarande andelar 25 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I februari uppskattade 56 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 13 procent trodde att arbetslösheten minskar. I januari var motsvarande andelar 47 och 17 procent.

Av de sysselsatta antog 24 procent i februari att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 10 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta uppskattade 43 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 23 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 40 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Av hushållen planerade 20 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I februari ansåg 55 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 65 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I februari bedömde 57 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2013 01/2014 02/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 9,6 9,9 8,3 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 7,4 7,3 6,4 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 3,5 7,3 2,9 +/-
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,7 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,0 27,6 -51,1 -20,3 -16,8 -24,6 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,3 7,6 -18,8 -3,1 -9,9 -8,5 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 5,0 12,9 7,8 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 8,9 8,8 7,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 13,6 15,2 11,5 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 47,6 41,9 48,6 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I februari var bortfallet av svar 42,7 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/02/kbar_2014_02_2014-02-27_tie_001_sv.html