Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2014

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti 2,2. I oktober för ett år sedan fick förtroendeindikatorn värdet 3,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 oktober 1 266 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi en aning i oktober jämfört med september. I de övriga delfaktorerna i förtroendeindikatorn skedde inga väsentliga förändringar. Synen på hushållets möjligheter att spara var fortsatt tämligen god. Däremot var konsumenternas bedömningar av landets allmänna ekonomi fortfarande dystra och synen på den egna ekonomin försiktig.

I oktober ansåg man att det var mer gynnsamt att ta lån än att köpa kapitalvaror eller spara. Sysselsatta konsumenters oro för att själva råka ut för arbetslöshet var på samma nivå i oktober som i september och för ett år sedan i oktober.

Egen och Finlands ekonomi

I oktober trodde 21 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 35 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i september 17 och 42 procent och för ett år sedan 30 och 31 procent.

I oktober litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan i oktober var motsvarande andelar 25 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I oktober litade 9 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 68 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 12 och 60 procent.

I oktober antog 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 24 procent åter bedömde att risken ökat. Av de sysselsatta uppskattade 44 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i oktober 2,7 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 43 procent i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Av hushållen planerade 18 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I oktober antog 54 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 63 procent sparat och 74 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I oktober ansåg 59 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober planerade 12 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2013 09/2014 10/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 3,8 -0,7 0,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 6,2 3,6 4,9 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,3 25,3 -27,1 -2,5 -15,8 -10,2 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,7 2,2 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,8 27,6 -51,1 -28,0 -32,6 -33,7 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 7,6 -18,8 -9,4 -9,2 -7,5 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 2,4 3,3 11,4 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 8,0 2,3 5,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 7,9 6,1 13,8 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 39,4 42,1 40,5 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I oktober var bortfallet av svar 46,1 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/10/kbar_2014_10_2014-10-27_tie_001_sv.html