Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2019

Konsumenternas förtroende svagt men något stigande

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -4,2, medan den i november var -5,0 och i oktober -6,6. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,2. Indikatorns medelvärde fr.o.m. år 1998 är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 1 060 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende har nu publicerats på nytt med en nivåkorrigering: databastabellen och figurerna . Mera information om nivåkorrigeringen finns i offentliggörandets översiktsdel .

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december konsumenternas syn på den egna ekonomin just nu och på Finlands ekonomi inom en nära framtid jämfört med november. Förväntningarna på utvecklingen av den egna ekonomin var ungefär oförändrad. I december hade konsumenterna något färre planer på att använda pengar på kapitalvaror än månaden innan. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades delfaktorerna i förtroendeindikatorn med undantag av de ökade planerna på att använda pengar.

I december var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget god medan synen på Finlands ekonomiska utveckling var svag. Övriga delfaktorer var på en medelnivå.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I december förutspådde konsumenterna dessutom att arbetslöshetssituationen i Finland blir dystrare i fortsättningen. Sysselsatta konsumenter upplevde att risken för att råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden för deras egen del. Visserligen har det inte framgått någon sådan risk överhuvudtaget för varannan sysselsatt.

I december uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten rent allmänt var gynnsam för att ta lån och också för att spara men inte för att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I december var förtroendet för ekonomin starkast i Norra Finland (förtroendeindikatorn -1,4) och svagast i Östra Finland (-7,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän i december de mest optimistiska (3,4). De klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-14,7).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (456,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/12/kbar_2019_12_2019-12-27_tie_001_sv.html