Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2020

Konsumenternas förtroende fortsatte att brytas ner i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober -6,9, då den i september var -5,9 och i augusti -5,1. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -6,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 oktober av 1 181 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i oktober synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget och på användningen av pengar på kapitalvaror inom ett år en aning jämfört med september. Förväntningarna på den egna ekonomin för ett år framåt var i stort sett oförändrade, medan synen på Finlands ekonomi inom den närmaste framtiden försvagades ytterligare klart. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av planerna på att använda pengar, en något sämre riktning i oktober.

I oktober var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland dyster. Också förväntningarna på den egna ekonomin inom den närmaste framtiden var svaga, men uppfattningen om dess nuläge var redan relativt ljus. I oktober hade konsumenterna något fler planer än i genomsnitt på att använda pengar för köp av kapitalvaror.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten blev ännu dystrare i oktober. Ett stort antal sysselsatta, dvs. löntagare och företagare, upplevde också risk för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering. Konsumenternas syn på stegringen av konsumentpriserna under de kommande månaderna gick något uppåt i oktober.

I oktober uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ganska gynnsam för att spara, men dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. I oktober planerade dock väldigt många att ta lån. Konsumenterna hade också fortfarande många planer på att köpa bostad. Dessutom funderade väldigt många på att renovera hemmet och köpa bil.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -2,3) och svagast i övriga delar av Södra Finland (-10,4). Av befolkningsgrupperna var studerandena de mest optimistiska (-1,4). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-13,7). När det gäller företagarna fick förtroendeindikatorn i oktober värdet -6,3.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/10/kbar_2020_10_2020-10-27_tie_001_sv.html