Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2018

Inflationen i juli 1,4 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juli 1,4 procent. I juni var inflationen 1,2 procent. Att inflationen steg från juni till juli berodde bl.a. dyrare cigaretter och bensin samt högre priser på hotellrum.

Inflationsmätare i Finland, juli 2018

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 102,2 1,4 -0,1
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1948    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 102,4 1,4 -0,2
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 101,7 1,0 -0,3

I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter och bensin samt högre kostnader för grundläggande renoveringar. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, mobiltelefoner, fritidskläder och tv-apparater blev billigare. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriser -0,1 procent, vilket bl.a. berodde på att priserna på damkläder sjönk.

I och med lagändringarna i början av juli förnyades prisinsamlingen för körundervisning och taxiresor. Prisuppgifter om taxiresor samlas i fortsättningen in från alla storområden. Vid prisuppföljningen av körundervisningen beaktas i fortsättningen antalet undervisningstimmar vid beräkningen av prisförändring. På basis av prisuppföljningen i juli sjönk priserna på taxiresor med omkring 4 procent, medan priserna på körundervisning steg från juni till juli med omkring 20 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 2,1 procent i juli enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juli 2,1 procent. I juni var den 2,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 1,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 17 augusti. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,0 procent i juli

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juli 1,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,0 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter juli i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,4 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I juli var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,2 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,3 procent. Punktskatten på tobaksvaror höjdes i juli.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/07/khi_2018_07_2018-08-14_tie_001_sv.html