Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.5.2021

Inflationen i april 2,1 procent

Korrigering 14.5.2021. Mellanrubriker har korrigerats.

Enligt Statistikcentralens beräkning var årsförändringen av konsumentpriserna 2,1 procent i april. I mars var inflationen 1,3 procent. Ökningen av inflationen berodde bland annat på att priserna för bränslen föll kraftigt under våren 2020, vilket betyder att bränslepriserna ökade betydligt mer från april till april än från mars till mars.

Inflationsmätare i Finland, april 2021

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 105,3 2,1 0,4
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 2006    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 105,8 2,2 0,4
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 104,5 1,8 0,4

I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare bensin, diesel, långa tågresor och cigaretter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, öl på restaurang, linjetrafik med fartyg och tv-apparater blev billigare. Från mars till april steg konsumentpriserna 0,4 procent, vilket bland annat berodde på att priser på läkemedel gick upp.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 19 000 prisuppgifter om närmare 400 varor i ungefär 2 100 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata som innehåller cirka 5 miljoner priser. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,6 procent i april enligt preliminära uppgifter (Korrigerad mellanrubrik. Var tidigare: mars)

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i april 1,6 procent. I mars var den 1,3 procent. Motsvarande inflation i Finland i april var 2,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april den 19 maj. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor i engelska , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,8 procent i april (Korrigerad mellanrubrik. Var tidigare: mars)

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i april 2,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,8 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter april i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,4 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I april var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,4 och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (390,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/04/khi_2021_04_2021-05-14_tie_001_sv.html