Begrepp och definitioner

Dikväveoxid (N2O)

Dikväveoxid är ett ämne som orsakar uttunning av ozonskiktet. Även om dikväveoxidutsläppen är klart lägre mätt i vikt jämfört med t.ex. koldioxid, är deras effekt per viktenhet över 300 gånger så stor som för koldioxid. Den största orsakaren av dikväveoxidutsläpp är användningen av gödsel inom lantbruket.

Metan (CH4)

Metan uppstår i samband med förruttnelse och rötning av organiskt material, t.ex. gödsel, avloppsslam eller biologiskt nedbrytbart avfall. Avstjälpningsplatserna är den största källan av metanutsläpp.

Nyckelkategori

En kategori som vid den nationella inventeringen bör ges hög prioritet på grund av sin väsentliga inverkan på den totala mängden och/eller utvecklingen av landets direkta växthusgasutsläpp.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/kas_sv.html