Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Andra fartyg

Till handelsflottan hör andra fartyg än passagerar-, torrlast-, och tankfartyg, dvs. bland annat bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg samt administrativa fartyg.

Den egentliga handelsflottan

Registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg som är minst 15 meter långa. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller andra fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan indelas enligt fartygstyp i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.

Fartygets bruttodräktighet (brutto)

Jämförelsetal som baserar sig på fartygets totala inneslutna volym.

Fartygets dödvikt (dwt)

Den totala vikten av fartygets last, bränsle, vattenförråd, förnödenheter och personer enligt lastmärke, dvs. fartygets bärkraft.

Fartygets nettodräktighet (netto)

Fartygets nyttiga volym.

Handelsfartygsförteckning

I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana fartyg i det finska fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg som hör till handelsflottan samt ro-ro-passagerarfartyg.

Pråm

Med pråmar avses fartyg av pråmtyp, oavsett storlek, med undantag av skjutpråmenheterna, som ingår i den egentliga handelsflottan.

Registrerad handelsflotta

Alla fartyg som är införda i det finska trafik- och transportregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ.

Ro-ro-fartyg

Roro-fartyg är fartyg som lastas och lossas via akter- eller bogrampen eller sidoportarna enligt roll on/roll off-principen. Om fartyget kan ta minst 120 passagerare utöver lasten, klassas det som ett ro-ro-passagerarfartyg.

Småfartyg

Med småfartyg avses fartyg som är mindre än 15 meter men minst 10 meter långa och som frivilligt införts i fartygsregistret.

Tankfartyg

Till handelsflottan hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg.

Torrlastfartyg

Till handelsflottan hör ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg.

Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Alla fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin (exkl. pråmar).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/kas_sv.html