Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.9.2013

De inhemska bankernas finansnetto ökade med 11 procent under andra kvartalet 2013

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 676 miljoner euro under andra kvartalet år 2013. Finansnettot steg med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ökningen från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas räntekostnader. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot med 4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Förändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, Mn. euro

Förändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, Mn. euro

Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,3 miljarder euro, vilket var 25 procent mindre än året innan. Jämfört med föregående kvartal var ränteintäkterna oförändrade. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 672 miljoner euro, vilket var hälften mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade räntekostnaderna med 3 procent. Av räntekostnaderna under andra kvartalet hänförde sig 190 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets andra kvartal till 428 miljoner euro, vilket var en ökning med något under 5 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk provisionsintäkterna med något under 5 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 333 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 42 miljoner euro under årets andra kvartal.

Under årets andra kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 519 miljoner euro, vilket var 17 procent mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 20 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 460 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 14 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,3 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tie_001_sv.html