Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 2 304 405 166 844 223 291 52 321 2 746 862
(Räntekostnader) 1 600 479 53 308 16 694 7 194 1 677 674
FINANSNETTO 703 926 113 537 206 597 45 128 1 069 188
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 25 396 .. 260 832 .. 296 628
Avgiftsintäkter 681 762 121 012 140 903 30 940 974 616
(Avgiftskostnader) 173 480 28 461 12 528 4 892 219 360
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 62 986 .. .. 316 62 566
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 504 881 4 426 1 255 .. 510 562
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 362 938 .. 5 458 26 760 395 163
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -466 069 .. 1 469 .. -464 604
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 6 664 .. -6 69 6 727
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -221 577 2 492 .. .. -219 018
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. -61 -172 ..
Övriga rörelseintäkter 100 796 23 276 18 845 3 517 146 434
(Övriga rörelsekostnader) 30 791 3 379 57 324 11 397 102 891
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 557 394 236 688 565 490 96 134 2 455 706
(Administrationskostnader) 1 260 425 150 704 208 184 43 667 1 662 980
varav: (Personalkostnader) 673 106 65 595 85 014 18 991 842 707
varav: (Övriga administrationskostnader) 587 319 85 108 123 170 24 676 820 273
(Avskrivningar [på]) 147 201 5 999 5 810 3 097 162 107
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 7 149 3 234 172 12 10 567
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -12 649 7 204 3 726 856 -862
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 455 .. -132 .. 351
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 820 265 72 801 347 730 48 503 1 289 299
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 74 196 13 972 20 201 16 631 125 001
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 746 069 58 829 327 529 31 872 1 164 299
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 746 069 58 829 327 529 31 872 1 164 299

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tau_001_sv.html