Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2019, tusen euro

  1.1.- 30.6.2019
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 3 254 663 331 537 452 047 105 425 4 143 671
(Räntekostnader) 1 852 693 103 381 33 940 14 476 2 004 491
FINANSNETTO 1 401 969 228 156 418 107 90 949 2 139 181
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 32 398 .. 265 542 .. 310 846
Avgiftsintäkter 1 368 835 240 507 256 694 63 683 1 929 719
(Avgiftskostnader) 355 320 58 892 31 563 9 882 455 658
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 116 788 .. .. 704 115 605
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 116 771 11 835 .. .. 132 055
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 709 959 .. .. 32 478 748 224
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -594 658 .. -1 670 .. -596 342
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -9 969 .. .. -539 -10 514
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 197 525 5 072 .. .. 202 611
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. -43 -54 217 ..
Övriga rörelseintäkter 237 264 49 014 32 420 12 603 331 302
(Övriga rörelsekostnader) 46 169 7 420 95 599 27 755 176 943
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 174 851 471 917 852 991 169 905 4 669 664
(Administrationskostnader) 2 187 556 271 441 400 950 85 976 2 945 923
varav: (Personalkostnader) 1 353 915 129 343 158 805 38 560 1 680 623
varav: (Övriga administrationskostnader) 833 641 142 098 242 145 47 416 1 265 300
(Avskrivningar [på]) 293 932 12 010 11 554 6 100 323 596
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 112 020 1 613 127 208 113 968
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 42 758 17 631 16 123 4 287 80 799
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 8 879 .. 1 305 .. 10 875
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 232 882 176 897 422 931 72 690 1 905 402
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 176 963 33 883 35 389 28 616 274 851
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 055 919 143 014 387 543 44 075 1 630 551
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 055 919 143 014 387 543 44 075 1 630 551

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tau_001_sv.html