Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2019, tusen euro

  1.1.- 30.9.2019
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 4 770 734 505 416 671 942 158 184 6 106 277
(Räntekostnader) 2 682 769 156 033 49 754 20 355 2 908 910
FINANSNETTO 2 087 965 349 383 622 188 137 830 3 197 366
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 32 689 .. 261 565 .. 307 325
Avgiftsintäkter 2 029 325 372 098 364 372 96 971 2 862 766
(Avgiftskostnader) 520 226 89 586 47 101 14 909 671 821
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 146 861 .. .. 1 210 146 351
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 584 740 19 251 6 704 .. 610 694
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 883 747 .. .. 36 228 928 191
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -724 916 .. -7 185 .. -732 131
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -16 010 .. .. -939 -16 895
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -105 733 7 762 -16 192 -97 795
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. -26 .. 638 ..
Övriga rörelseintäkter 379 136 80 870 46 051 14 946 521 003
(Övriga rörelsekostnader) 61 415 11 278 127 278 38 113 238 083
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 4 715 627 731 582 1 128 014 241 764 6 816 987
(Administrationskostnader) 3 175 841 416 484 585 598 121 642 4 299 566
varav: (Personalkostnader) 2 010 260 191 793 225 854 54 735 2 482 641
varav: (Övriga administrationskostnader) 1 165 582 224 692 359 744 66 908 1 816 925
(Avskrivningar [på]) 447 497 18 420 17 372 9 347 492 636
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 365 494 20 145 265 309 386 213
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 365 267 44 681 16 433 7 332 433 714
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 716 703 .. 2 030 .. 719 568
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 348 051 251 684 506 315 102 489 1 208 539
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) -14 739 44 325 53 781 38 875 122 241
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 362 790 207 360 452 534 63 615 1 086 298
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 362 790 207 360 452 534 63 615 1 086 298

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tau_001_sv.html