Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2020, tusen euro

  1.1.- 31.12.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 4 699 090 788 379 906 760 214 468 6 608 697
(Räntekostnader) 1 638 058 262 488 49 317 18 086 1 967 949
FINANSNETTO 3 061 032 525 891 857 443 196 382 4 640 748
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 37 745 .. 267 781 .. 310 094
Avgiftsintäkter 2 598 685 488 137 460 225 142 331 3 689 379
(Avgiftskostnader) 673 158 82 012 46 099 19 301 820 570
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 66 860 .. .. 9 275 73 399
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 668 421 .. 31 991 .. 727 846
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 358 137 .. .. 19 251 375 615
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -44 398 .. -28 309 .. -72 808
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -49 835 .. .. 653 -48 120
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -46 075 12 631 78 -369 -33 736
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. -391 -10 -3 573 ..
Övriga rörelseintäkter 556 313 79 021 57 794 15 055 708 183
(Övriga rörelsekostnader) 65 191 19 857 168 126 28 168 281 343
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 6 466 591 1 029 107 1 430 998 336 073 9 262 770
(Administrationskostnader) 3 752 928 645 828 826 924 177 682 5 403 362
varav: (Personalkostnader) 2 499 442 269 578 323 596 71 512 3 164 127
varav: (Övriga administrationskostnader) 1 253 486 376 250 503 329 106 170 2 239 235
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) 251 851 .. 25 179 .. 292 320
(Avskrivningar [på]) 553 841 25 016 22 679 13 739 615 275
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 136 398 .. .. 512 123 033
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 687 283 111 292 142 475 38 295 979 345
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 20 812 1 693 74 077
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 604 711 282 508 392 929 95 958 3 376 106
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 511 643 43 922 26 656 34 809 617 030
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tau_001_sv.html