Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2020

Genomströmningen inom universitetsutbildningen snabbare än tidigare

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Däremot blev det långsammare att genomföra yrkesutbildning. Totalt 65 procent av dem som påbörjat utbildningen avlade yrkesinriktad grundexamen inom tre och ett halvt år, medan 68 procent avlade yrkesinriktad grundexamen inom målsatt tid under föregående statistikår. På fem år har andelen som genomfört universitetsutbildning inom målsatt tid ökat mest.

Genomströmningen i utbildningen inom målsatt tid efter utbildningssektor, %

Genomströmningen i utbildningen inom målsatt tid efter utbildningssektor, %
Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas. I gymnasie- och yrkesutbildning är tiden 3,5 år, inom yrkeshögskoleutbildning 4,5 år och inom universitetsutbildning 5,5 år

Åttiotvå procent av studerande inom gymnasieutbildning avlade studentexamen inom högst tre och ett halvt år. Genomströmningen inom gymnasieutbildningen är på en stabil nivå och ett stort procentantal av dem som inlett studierna avlägger examen. År 2014 genomförde 81 procent gymnasieutbildningen av dem som inlett studierna, varvid andelen som genomfört utbildningen inom en målsatt tid på fem och ett halvt år har ökat med en procentenhet. Av dem som inlett yrkesinriktad grundexamen avlade 65 procent examen inom målsatt tid, medan andelen var 66 procent år 2014. Under referensperioden var genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning högst år 2016, då 68 procent av dem som inlett studierna genomförde utbildningen. Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning har sjunkit under två statistikår i rad.

År 2018 genomförde allt fler än tidigare yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Femtiotre procent av dem som inlett yrkeshögskoleutbildning genomförde utbildningen inom målsatt tid, medan andelen var 45 procent år 2014. På fem år har andelen som genomfört utbildningen inom målsatt tid ökat med 8 procentenheter. Av universitetsstuderandena avlade 65 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Genomströmningen inom universitetsutbildningen har ökat med 12 procentenheter på fem år.

Genomströmningen inom gymnasieutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Genomströmningen inom gymnasieutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Enligt uppgifterna för år 2018 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 82 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 90 procent på högst fyra och ett halvt år. Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för kvinnliga studerande. Av kvinnorna genomförde 83 procent gymnasieutbildningen inom tre och ett halvt år och av männen 81 procent, varvid skillnaden mellan könen var 2 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år genomförde 91 procent av kvinnorna gymnasieutbildningen och av männen 88 procent, varvid skillnaden mellan könen var 3 procentenheter.

Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Inom grundläggande yrkesutbildning varierar studietidens längd mer än när det gäller gymnasieexamen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 73 procent på högst fyra och ett halvt år.

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. När det gäller männen avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 72 procent inom fyra och ett halvt år. Av kvinnliga studerande avlade också 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 75 procent inom fyra och ett halvt år.

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Femtiotre procent av dem som påbörjat studierna avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Av dem som påbörjat studierna avlade 63 procent examen inom fem och ett halvt år. När det hade gått sex och ett halvt år sedan studierna inleddes steg genomströmningen till 68 procent.

När det gäller genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildningen finns det stora skillnader mellan könen. Trettioåtta procent av männen och 67 procent av kvinnorna avlade examen inom fyra och ett halvt år, varvid skillnaden i genomströmningen var 29 procentenheter. Bland männen steg genomströmningen till 51 procent och bland kvinnorna till 74 procent när det hade gått fem och ett halvt år sedan studierna inleddes. Skillnaden i genomströmningen var därmed 23 procentenheter. Inom sju och ett halvt år utexaminerades 57 procent av männen och 76 procent av kvinnorna, varvid skillnaden i genomströmningen var 19 procentenheter.

Genomströmningen inom universitetsutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Genomströmningen inom universitetsutbildning efter kön under olika referensperioder 2018

Av universitetsstuderandena avlade 65 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studeranden man granskar desto högre var genomströmningen: 74 procent av studerande avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år.

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av männen avlade 58 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av kvinnorna 70 procent, varvid skillnaden mellan könen när det gäller genomströmning var 12 procentenheter. Sjuttioåtta procent av kvinnorna och 68 procent av männen genomförde universitetsutbildningen inom sju och ett halvt år.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållandet till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Mer information om studentströmstatistik ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2020-03-12_tie_001_sv.html