Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.3.2011

Något färre studerande arbetade vid sidan av studierna år 2009

Enligt Statistikcentralen minskade sysselsättningen för studerande något år 2009 från året innan. Fortfarande arbetade över hälften, dvs. 55 procent, av de studerande vid sidan av studierna. Andelen som arbetade minskade med tre och en halv procentenheter från året innan. Vanligast var det med sysselsättning i samband med universitetsstudier, 60 procent av alla universitetsstuderande hade en anställning vid sidan av studierna. I samband med yrkeshögskolestudier och yrkesinriktad utbildning på andra stadiet var andelen studerande som arbetade 57 procent.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2005–2009

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2005–2009

Det var vanligare att kvinnor hade en anställning vid sidan av studierna än att män hade det. Av kvinnliga studerande arbetade 58 procent och av manliga 52 procent. Den största skillnaden i kvinnors och mäns sysselsättning vid sidan av studierna fanns i utbildning med inriktning på studentexamen, yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen. Andelen kvinnliga studerande som arbetade var omkring 10 procentenheter större än motsvarande andel för manliga studerande. Däremot arbetade männen oftare än kvinnorna vid sidan av studierna när det gäller studier för högre högskoleexamen, bl.a. magisterexamen eller diplomingenjörsexamen.

Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 22 procent en anställning och av 23-åriga och äldre studerande mer än hälften. Av de studerande som fyllt 25 år arbetade 70 procent vid sidan av studierna.

Det fanns variationer efter utbildningsområde. I slutet av år 2009 hade 80 procent av de studerande inom skyddsbranschen och 68 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området en anställning. Av de studerande inom social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 63 procent och av de studerande inom området turist-, kosthålls- och hushållsbranschen arbetade 55 procent. Mest minskade sysselsättningen inom området för teknik och trafik, där andelen studerande som arbetade vid sidan av studierna var 52 procent, dvs. något under sex procentenheter mindre än året innan.

Det var vanligare med arbete vid sidan av studierna i landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Österbotten samt på Åland än i landet i genomsnitt.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Färre avbröt sin utbildning och genomströmningen förbättrades. Mer detaljerade uppgifter finns i statistiken över Avbrott i utbildningen och Studiernas gång .


Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2009/opty_2009_2011-03-15_tie_001_sv.html