Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Den vanligaste typen av familj i Finland är fortfarande barnlöst gift par

Familjerna indelas enligt om personerna är gifta, sambor eller lever i ett registrerat partnerskap och om de har barn. Utöver dessa finns det enföräldersfamiljer. Här sätts ingen gräns för barnets ålder. I kapitel 3 behandlas barnfamiljer, dvs. familjer med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år. När det gäller föräldrar i barnfamiljer används också termen vårdnadshavare. I följande genomgång avser begreppet enföräldersfamiljer inte bara ensamförsörjarfamiljer, eftersom ett barn som bor med sin mor eller far kan vara i vilken ålder som helst. Den äldsta personen som i den här statistiken har familjeställningen barn är 78 år.

I slutet av år 2010 fanns det 1 455 000 familjer i Finland. Antalet ökade med 4 600 familjer från året innan. Ökningen var 1 500 mindre än året innan.

Av befolkningen hör 76 procent till familjer. Andelen har minskat med 0,3 procentenheter från året innan. Minskningen har varit i samma storleksklass sedan början av 1990-talet. Den andel av folkmängden som hör till familjer var som störst under 1960- och 1970-talen, då 87 procent av befolkningen hörde till familjer. Familjebefolkningen ökade med 5 700 personer under år 2010. Hela folkmängden ökade med 23 800 personer. I slutet av år 2010 var den genomsnittliga storleken på en familj 2,79 personer.

Tabell 1. Familjebefolkning och familjens medelstorlek åren 1950–2010

År        Familjer totalt  Familjebefolkning Befolkning      Andel av familjebefolkningen, % Familjens medelstorlek
1950 930 572 3 457 474 4 029 803 85,8 3,7
1960 1 036 270 3 855 037 4 446 222 86,7 3,7
1970 1 153 878 3 986 005 4 598 336 86,7 3,5
1980 1 278 102 4 023 091 4 787 778 84,0 3,1
1990 1 365 341 4 101 922 4 998 478 82,1 3,0
2000 1 401 963 4 053 850 5 181 115 78,2 2,9
2005 1 426 002 4 037 753 5 255 580 76,8 2,8
2006 1 431 376 4 039 944 5 276 955 76,6 2,8
2007 1 437 709 4 045 561 5 300 484 76,3 2,8
2008 1 444 386 4 051 662 5 326 314 76,1 2,8
2009 1 450 488 4 059 511 5 351 427 75,9 2,8
2010 1 455 073 4 065 168 5 375 276 75,6 2,8

Den vanligaste typen av familj i Finland är fortfarande gifta par utan barn. År 2010 var deras andel av alla familjer 35 procent. Så sent som år 2004 var den vanligaste familjetypen i Finland gifta par med hemmaboende barn i någon ålder. År 2010 utgjorde de gifta paren med barn 31 procent av alla familjer. Den här familjetypen har emellertid länge minskat i antal, medan antalet barnlösa äkta par varit växande. Under de senaste åren har de årliga förändringarna hela tiden minskat. Till exempel minskade antalet gifta par som bor med sina barn med 2 500 familjer från året innan, medan minskningen från år 2005 till år 2006 var 6 700. Eftersom de årliga förändringarna är små, är det svårt att klart visa på orsakerna till en minskning eller ökning av olika familjetyper.

Också antalet samboende par och deras andel av familjerna ökar. Samboende par utan barn utgör ändå bara 14 procent av alla familjer. Samboende par med barn utgör nuförtiden 8 procent av alla familjer. Deras andel har ökat i långsam takt under de senaste åren.

Antalet familjer med mor och barn har nu minskat för elfte året i rad. Familjerna med far och barn är fortfarande ovanliga – bara två familjer av hundra. Den relativa andelen har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.

Tabell 2. Familjer efter typ åren 1950–2010

År      Totalt       Äkta par utan barn Äkta par med barn Sambor med barn Sambor utan barn Mor och barn Far och barn Registrerade manliga par 1) Registrerade kvinnliga par 1)
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. 137 803 22 356 .. ..
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. 129 706 19 845 .. ..
1970 2) 1 153 878 260 562 722 001 6 800 19 100 126 394 19 021 .. ..
1980 3) 1 278 102 302 818 711 226 36 200 65 900 140 725 21 233 .. ..
1990 1 365 341 364 452 640 062 65 896 123 471 147 297 24 161 .. ..
2000 1 401 963 436 019 514 868 102 581 160 132 159 432 28 931 .. ..
2001 1 407 759 446 404 501 981 105 399 166 601 158 440 28 934 .. ..
2002 1 411 947 454 977 492 524 107 443 170 368 157 143 29 093 207 192
2003 1 415 104 462 561 483 140 109 672 174 144 156 235 29 352 271 275
2004 1 420 781 471 962 475 705 111 294 177 095 154 851 29 192 325 357
2005 1 426 002 481 209 468 266 112 847 180 590 153 024 29 238 398 430
2006 1 431 376 488 880 461 569 114 671 184 732 151 475 29 101 455 493
2007 1 437 709 496 814 456 235 115 860 188 172 150 251 29 288 527 562
2008 1 444 386 504 728 452 180 115 966 191 177 149 631 29 460 579 665
2009 1 450 488 509 916 448 897 116 797 193 894 149 823 29 765 625 771
2010 1 455 073 513 889 446 433 117 254 195 967 149 651 30 278 706 895
%
1950 100,0 19,0 63,8 .. .. 14,8 2,4 .. ..
1960 100,0 20,1 65,5 .. .. 12,5 1,9 .. ..
1970 2) 100,0 22,6 62,6 0,6 1,7 11,0 1,6 .. ..
1980 3) 100,0 23,7 55,6 2,8 5,2 11,0 1,7 .. ..
1990 100,0 26,7 46,9 4,8 9,0 10,8 1,8 .. ..
2000 100,0 31,1 36,7 7,3 11,4 11,4 2,1 .. ..
2001 100,0 31,7 35,7 7,5 11,8 11,3 2,1 .. ..
2002 100,0 32,2 34,9 7,6 12,1 11,1 2,1 0,0 0,0
2003 100,0 32,7 34,1 7,8 12,3 11,0 2,1 0,0 0,0
2004 100,0 33,2 33,5 7,8 12,5 10,9 2,1 0,0 0,0
2005 100,0 33,7 32,8 7,9 12,7 10,7 2,1 0,0 0,0
2006 100,0 34,2 32,2 8,0 12,9 10,6 2,0 0,0 0,0
2007 100,0 34,6 31,7 8,1 13,1 10,5 2,0 0,0 0,0
2008 100,0 34,9 31,3 8,0 13,2 10,4 2,0 0,0 0,0
2009 100,0 35,2 30,9 8,1 13,4 10,3 2,1 0,0 0,1
2010 100,0 35,3 30,7 8,1 13,5 10,3 2,1 0,0 0,1
1) Antalet familjer av typen Registrerat par och barn uppgick totalt 281.
2) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats på basis av intervjuundersökningar (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto (Samboende), Rättspolitiska forskningsinstitutet 49, Helsingfors 1981).
3) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats med registerbaserat familje- och sambomaterial för år 1981.

1.1 Familjetypen för unga kvinnor med familj oftast sambor utan barn

Kvinnornas familjetyper varierar i olika åldersskeden. Den mest typiska typen av familj bland unga kvinnor under 28 år med familj är sambor utan barn. Redan då kvinnan fyllt 28 år är den mest typiska familjetypen gifta par med barn. Först när kvinnorna fyllt 52 år är den mest typiska familjetypen gifta par utan barn. Till de allra äldsta (minst 89 år) kvinnornas familjer hör oftare barn än make. Av kvinnorna i den här åldern hör bara nio procent längre till familjebefolkningen. Ålderdomen bland män ser rätt annorlunda ut i ljuset av familjestatistiken. Till exempel bland 89-åriga män hör 46 procent till familjer. Familjen är då oftast makar hos vilka det inte längre bor några barn.

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2010 (familjer med far och barn efter faderns ålder)

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2010 (familjer med far och barn efter faderns ålder)

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2010 (familjer med far och barn efter faderns ålder), relativ fördelning

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2010 (familjer med far och barn efter faderns ålder), relativ fördelning

1.2 Fortfarande få registrerade par

I slutet av år 2010 levde 706 manspar och 895 kvinnopar i ett registrerat partnerskap, dvs. 205 fler par än år 2009. De här familjerna anges i största delen av tabellerna i denna publikation bland gifta par. I vissa av tabellerna som gäller hela landet utgör de här familjerna en egen grupp. Denna uppgift kan av datasekretesskäl anges kommunvis bara om det finns minst fem par. I figur 2 anges de registrerade mans- och kvinnoparens åldersfördelning efter den yngre partnerns ålder. Av figuren framgår att mansparen är äldre än kvinnoparen. I övriga figurer anges de registrerade paren bland gifta par. De registrerade paren är fortfarande så få till antalet att de inte skulle kunna särskiljas som en egen grupp.

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2010

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2010

1.3 Barnlösa kvinnor under 40 år oftare sambor än gifta

Samboendet är de unga barnlösa parens boendeform. Barnlösa kvinnor är ända upp till en ålder av 40 år oftare sambor än gifta. Bland mödrar finns det däremot fler samboende än gifta kvinnor bara i den lilla grupp mödrar som är under 25 år. När det gäller mödrar som är äldre än detta och som bor med sin partner är flertalet gifta. Ju äldre kvinnan är desto mer sannolikt är det att hennes parförhållande är äktenskap.

Andelen gifta par av alla familjer är 66 procent och av familjer där det är fråga om ett parförhållande 75 procent. Andelen samboende par av alla familjer är 22 procent. Av de familjer där det är fråga om parförhållande är 25 procent sambor.

Bland gifta par är det i 82 procent av fallen vardera partens första äktenskap. Man kan alltså säga att den traditionella familjemodellen fortfarande dominerar i Finland. Av de samboende paren är 67 procent sådana par där ingendera parten tidigare varit gift. Det innebär att någondera parten bland de samboende paren i medeltal varit klart oftare gift tidigare än vad som är fallet bland de gifta paren. Bland 84 procent av de registrerade mansparen hade ingendera parten tidigare varit gift, bland kvinnoparen var andelen 75 procent.

1.4 Kvinnor oftare änkor än män änklingar i samboförhållanden

Tidigare avslöjade en persons civilstånd en hel del om hans eller hennes familj. Nuförtiden kan man knappt alls dra några slutsatser utgående från civilståndet. Civilståndet har i Norden förlorat sin betydelse som demografisk variabel.

Av de kvinnor och män utan barn som lever i ett samboförhållande är omkring 74 resp. 75 procent ogifta. Fler samboende kvinnor är däremot änkor än samboende män änklingar.

Av de män som bor tillsammans med barn och sambo är en något större del ogifta jämfört med kvinnorna. På motsvarande sätt finns det något färre frånskilda män än kvinnor. En förklaring är säkert de ombildade familjer som uppstår då en ny man flyttat ihop med en frånskild mor. Fler samboende mödrar är också änkor än samboende fäder änklingar.

Tabell 3. Mannens/hustruns/faderns/moderns civilstånd i samboförhållanden och familjer med en förälder år 2010

Civilstånd Familjetyp
Manlig sambo inga barn Kvinnlig sambo inga barn Manlig sambo och barn Kvinnlig sambo och barn Far och barn Far och barn under 18 år Mor och barn Mor och barn under 18 år
Ogift 75,0 73,9 78,3 77,3 18,1 26,7 31,4 40,8
Gift 0,8 0,7 0,4 0,5 13,0 14,6 9,8 12,0
Frånskild 22,4 21,3 20,7 20,9 51,6 53,1 42,8 44,2
Änka/änkling 1,8 4,2 0,6 1,3 17,4 5,7 16,0 3,0
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 195 929 195 922 117 248 117 237 30 265 15 833 149 543 101 863

Fäder och mödrar i enföräldersfamiljer har olika civilstånd. Över hälften av fäderna är frånskilda, bland mödrarna är de frånskilda betydligt färre. Av dessa mödrar är 31 procent ogifta, av fäderna bara 17 procent. Man bör dock beakta att det inte finns några begränsningar ifråga om barnens ålder, dvs. här avses inte ensamförsörjare. Ett barn i enföräldersfamiljer kan vara i vilken ålder som helst, dvs. hit hör också familjer som till exempel består av gamla mödrar som är änkor och deras vuxna barn.

Tabell 3 har kompletterats med kolumner över enföräldersfamiljer, dvs. fäder och mödrar som har minderåriga barn. Deras civilstånd avviker tydligt från gruppen med alla enföräldersfamiljer. Det finns färre änkor/änklingar och fler av alla andra civilstånd. Märkas bör att det relativa antalet änklingar bland ensamförsörjare är nästan dubbelt så stort som antalet änkor bland ensamförsörjare. Detta trots att färre fäder blir änklingar än mödrar blir änkor. Vid en skilsmässa stannar barnen i allmänhet hos modern, vid dödsfall finns det inget val. Hela 41 procent av ensamförsörjarmödrarna är ogifta, en del har redan säkert ursprungligen varit ensamförsörjare, men en större del är en följd av upplösta samboförhållanden.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, 1. Den vanligaste typen av familj i Finland är fortfarande barnlöst gift par . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_kat_001_sv.html