Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Av 17-åringarna bor en femtedel bara med sin mor

I stället för att ha familjen som enhet kan man granska barnfamiljer med barnet som enhet. De två synsätten ger lite olika resultat. Till exempel 61 procent av barnfamiljerna var familjer med gifta par, men 66 procent av barnen bor i familjer med gifta par. Orsaken är att gifta par i medeltal har fler barn än sambofamiljer och enföräldersfamiljer. Av de minderåriga barnen bor, liksom året innan, 83 procent i familjer med två föräldrar (dvs. då barn till sambor och registrerade par inkluderas). Andelen har sjunkit med sju procentenheter från år 1985.

Tabell 8. Barn under 18 år efter familjetyp åren 1985–2010

År       Totalt            Äkta par    Registrerat partnerskap Sambor     Moder         Fader       
1985 1 136 027 959 580 .. 61 386 102 413 12 648
1990 1 135 686 916 855 .. 91 164 113 184 14 483
1995 1 150 562 858 255 .. 125 222 148 706 18 379
2000 1 116 687 777 447 .. 156 411 162 544 20 285
2005 1 084 865 727 638 131 172 898 162 875 21 323
2006 1 080 728 721 911 183 175 516 161 834 21 284
2007 1 076 522 716 804 216 176 801 161 184 21 517
2008 1 071 800 713 202 277 175 986 160 730 21 605
2009 1 068 554 708 684 331 175 951 161 755 21 833
2009 1 068 554 708 684 331 175 951 161 755 21 833
2010 1 064 470 704 953 397 175 563 161 427 22 130
Procent
1985 100,0 84,5 .. 5,4 9,0 1,1
1990 100,0 80,7 .. 7,9 10,0 1,3
1995 100,0 74,6 .. 10,9 12,9 1,6
2000 100,0 69,6 .. 14,0 14,6 1,8
2005 100,0 67,1 0,0 15,9 15,0 2,0
2006 100,0 66,8 0,0 16,2 15,0 2,0
2007 100,0 66,6 0,0 16,4 15,0 2,0
2008 100,0 66,5 0,0 16,4 15,0 2,0
2009 100,0 66,3 0,0 16,5 15,1 2,0
2010 100,0 66,2 0,0 16,5 15,2 2,1

Av alla spädbarn som inte fyllt ett år bor 92 procent med båda sina föräldrar och 8 procent med sin ensamförsörjarmor (figur 9). Den förstnämnda procentandelen har ökat med bara en procentenhet på tio år, den sistnämnda har varit oförändrad.

Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med åldern. Av 17-åriga barn bor 20 procent bara med sin mor, för ett decennium sedan var andelen 17 procent. På motsvarande sätt bor fyra procent bara med sin far, vilket är samma procentandel som ett decennium tidigare.

Figur 9. Barn efter familjetyp och ålder 2010

Figur 9. Barn efter familjetyp och ålder 2010

5.1 Hos tre av fyra minst ett syskon hemma

Även om 44 procent av barnfamiljerna i slutet av år 2010 var enbarnsfamiljer var bara 24 procent av barnen samtidigt enda barnet i familjen. Av dessa barn är de flesta bara tillfälligt enda barnet, eftersom en del kommer att få syskon senare. En del har äldre syskon som redan fyllt 18 år eller flyttat hemifrån.

I slutet av år 2010 bodde 42 procent av barnen med ett syskon och rentav 34 procent hade minst två hemmaboende syskon. År 1985 hade bara 27 procent av barnen minst två hemmaboende syskon.

Tabell 9. Barn efter antalet minderåriga barn i familjen åren 1985–2010

År       Totalt            Antalet minderåriga barn i familjen                   
        1                   2                   3                     4-        
1985 1 136 027 306 784 518 206 221 211 89 826
1990 1 135 751 286 529 500 680 243 504 105 038
1995 1 150 562 284 915 484 092 257 283 124 272
2000 1 116 687 268 369 461 516 255 075 131 727
2005 1 084 865 255 549 451 758 245 325 132 233
2006 1 080 728 254 705 451 428 242 382 132 213
2007 1 076 522 254 832 450 088 238 782 132 820
2008 1 071 800 253 841 449 016 235 650 133 293
2009 1 068 554 254 457 447 554 232 584 133 959
2010 1 064 470 254 551 445 192 230 580 134 147
Procent
1985 100,0 27,0 45,6 19,5 7,9
1990 100,0 25,2 44,1 21,4 9,2
1995 100,0 24,8 42,1 22,4 10,8
2000 100,0 24,0 41,3 22,8 11,8
2005 100,0 23,6 41,6 22,6 12,2
2006 100,0 23,6 41,8 22,4 12,2
2007 100,0 23,7 41,8 22,2 12,3
2008 100,0 23,7 41,9 22,0 12,4
2009 100,0 23,8 41,9 21,8 12,5
2010 100,0 23,9 41,8 21,7 12,5

Ett tvärsnitt av familjestatistiken finns illustrerat i figur 10. Där presenteras barnen i barnfamiljer efter ålder och antalet barn i familjen. I definitionen av barn som är enda barnet i familjen har alla hemmaboende barn under 18 år beaktats. Fyrtiotvå procent av alla barn under ett år är enda barnet, dvs. de är familjernas förstfödda. Den lägsta andelen enda barn finns bland 68-åringarna. Av dem är omkring 13 procent enda barnet.

Familjens andra barn föds tydligen senast då det första barnet är omkring 7 år. Å andra sidan är det sällan som ett äldre syskon redan fyllt 18 år. Då man kan anta att en del av 7-åringarna ännu kommer att få ett syskon och att en del har ett syskon som redan flyttat hemifrån, kan man sluta sig till att omkring 10 procent av barnen kommer att förbli enda barnet. Samma resultat får man om man räknar antalet barn i en tabell med alla kvinnor i Finland efter antalet födda barn.

Av figur 10 framgår att familjen är som störst bland 8–9-åringarna. Av dem bor 44 procent i familjer med minst tre minderåriga barn. Andelen är lika stor som året innan.

Figur 10. Barn efter ålder och antalet barn under 18 år i familjer 2010

Figur 10. Barn efter ålder och antalet barn under 18 år i familjer 2010

5.2 Oftast moderns barn i ombildade familjer

Totalt 110 000 barn som inte fyllt 18 år växer upp i ombildade familjer (10 % av alla barn), liksom året innan. Av dessa är 33 100 makarnas gemensamma barn, som alltså har fötts i familjer där det tidigare fanns barn som var enbart moderns och/eller enbart faderns. Av de ombildade familjerna är 44 procent familjer där det också fötts gemensamma barn. Det finns 77 000 sådana barn som i ombildade familjer fått en ny social förälder (7 % av alla barn). Av dessa barn är 66 500 barn som modern har med sig in i familjen och 10 400 barn som fadern har med sig.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, 5. Av 17-åringarna bor en femtedel bara med sin mor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_kat_005_sv.html